Teen

Vaginas gibas xxx

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

brud naken fitta
xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

xxx vaginas gibas

Syftet med denna studie är att belysa och få kunskap om inlärningsprocessen av andraspråk när de äger rum genom ämnet svenska. Jag vill kartlägga vad det innebär att lära sig ett andra språk samt hur det kan gå till. Undersökningen utgår ifrån intervjuer med lärare i ämnet svenska och visar vilken syn samt vilka erfarenheter av område de har. Syftet är att ge en översikt med förbättring för elever med svenska som andraspråk.

This thesis aims to provide Arvika with a deeper insight into what their new residents think about the information they receive. The aim of my thesis is to see if the information that Arvika is sending to its new residents in meeting their information needs. To get the answer on this question, I have examined data from the target group perspective.

Through a focus group and various interviews, I have come up with a design proposal that is informative, clear and easy to read.

I also think that my design proposal would benefit a much wider audience. Tidigare forskning har visat att elever har bristande kunskaper i multiplikationstabellerna. Att automatisera tabellerna ger eleverna goda förutsättningar inför övriga matematikområden.

Syftet med studien var att skapa kunskap om lärares uppfattning till automatisering av multiplikationstabellerna samt att få kunskap om hur många av lärarnas elever som hade automatiserat tabellerna.

Syftet var även att ta reda på vilka metoder lärare använder för att stötta eleverna i detta. Studien genomfördes med enkät som datainsamlingsinstrument och resultatet från enkäten följdes upp med fokusgruppsintervjuer. Resultatet av studien visade att många lärare upplever automatisering av multiplikationstabellerna som viktigt eftersom det underlättar för eleverna inför övriga matematikområden samt att det avlastar elevernas arbetsminne.

Metoderna som flest lärare använde i sin undervisning var digitala undervisningsplattformar samt olika arbetsblad som drillträning av tabellerna. Den här uppsatsen är baserad på tidigare forskning av företag som har en bakgrund från företaget JC. I tidigare forskning framträder JC som ett framgångsrikt företag. Det som var kännetecknande hos JC var bland annat det kreativa arbetsklimatet som var öppen och utmanande samt det dynamiska ledarskapet inom företaget.

Sammanlagt har elva nya företag skapats av personer med denna bakgrund. De nya företag som har identifierats startades under perioden , med tyngdpunkt i slutet av talet.

Designföretag har vi exempelvis Nudie Jeans som många också känner till samt Företagsservice, hit hör såsom Viskan Distanshandel System. I denna studie belyses det som uppfattas som framgångsrikt hos de tre serviceföretag; Viskan Distanshandel system, Futurelab och Unitail, vilka har bakgrund inom JC.

Och vad innebär framgångsriktledarskap för dessa företag. I undersökningen ingår det även hur motståndskraftiga dessa företag har varit under den senaste globala ekonomiska recessionen och hur de har hanterat svårigheter i samband med krisen. Studien är utformad med hjälp av en kvalitativ metod. Vi har genomfört det så kallad delvis strukturerade intervjuer med de tre företagsledare.

Med hjälp av en intervjuguide gjorde att vi kunde hålla en viss struktur under intervjuns gång. Det empiriska materialet har sedan analyserats genom den abduktiva metoden och hermeneutiskt förhållningssätt, där vi växlade mellan empiri och teori utifrån den hermeneutiska cirkeln.

Vår undersökning visar att det inte finns några recept som leder till framgång och att vara motståndskraftig. Framgångsriktledarskap gemensamt hos de tre företagsledarna är att de utövar olika slags ledarstilar samtidigt beroende på situationen.

Det gör att de blir flexibla och effektiva under finanskrisen, där de kan gå in i olika roller och får möjliga utrymmen och spelplaner som gör att de kan ha kontroll över läget när något slumpmässigt uppstår. Framgång hos de samtliga företagen åstadkoms via deras kontaktnätverk och det starka teamet som dem lyckades skapa i början. Dessa två faktorer har även varit ett slags motståndskraft för de företagen under krisen. Vi kan enbart hävda att dessa två faktorer har varit ett slags motståndskraft under krisen för de företagen.

Dock är det svårt att påstå att dessa kan betraktas som ett slags recept för motståndskraft för andra organisationer. I dagens organisationer har man förstått att utvecklingen av teknologin går fort och framåt. För att kun-na hänga med i framåtskridandet måste företag och verksamheter anpassa sig efter utvecklingen som sker i omvärlden för att inte hamna efter.

Problematik kan uppstå när företag ska koordinera de nämnda strategierna. Samordningen av informations-teknik och affärsstrategi, för att utnyttja IT-funktionerna och omvandla verksamheten, har ökat i bety-delse sen flera år tillbaka.

Företag strävar efter konkurrensfördel i den mångskiftande och föränderliga marknaden. Det finns mycket forskning och insikt om sambanden mellan affärs- och IT-strategi, och den rollen om partnerskap mellan IT och företagsledningen kan spela. Vi har genomfört djupintervjuer enligt en kvalitativ undersökningsmetod. Det empiriska materialet har analyserat genom abduktiv me-tod och hermeneutisk förhållningsätt.

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag samordnar IT-management- och affärsstrategi. En viktig aspekt i undersökningen är relationen mellan IT-avdelningen och företagsledningen - hur företagsledningen prioriterar strategierna. Dessutom vill vi belysa bakom-liggande orsaker till de problem som tycks föreligga i området. Syftet är inte heller att dra några gene-rella slutsatser utan deskriptivt angripa problemet. Den bakomliggande orsaken till detta anser vi vara bristen på väl formulerade strategier.

Detta är ett mönster som kan vi se i alla de tre företag. IT-cheferna måste visa framfötterna när gäller strategi formulering. Det är deras ansvar att kräva från ledningen tydliga affärsstrategier för att lättare formule-ra och koordinera IM-strategin med affärsstrategierna. Priming är ett sätt att studera hur det implicita minnet fungerar och påverkar oss.

I den här studien undersöktes priming vid ordstamskomplettering och hur presenterat ord respektive icke presenterat ord påverkar priming. Syftet med studien var att undersöka och analysera priming vid ordstamskomplettering.

Frågeställningen i studien har varit: Vilken inverkan har ett presenterat respektive icke presenterat ord vid priming? Hypotesen var att deltagarna skulle komplettera fler ord från den lista som de har sett än från den lista som de inte har sett. Tolv deltagare var med i studien mellan åldrarna 21 och 28 år. Resultatet från experimentet stödjer hypotesen. SPSS paired samples analysis visade att resultatet var signifikant, vilket stödjer hypotesen att det uppstår priming vid ordstamskomplettering.

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka förskollärares arbetssätt för att stödja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn. För att uppnå studiens syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare från fyra olika mångkulturella förskolor.

Det sociokulturella perspektivet har använts för att tolka studiens empiri. Resultatet av studien visade att förskollärarna använder sig av bildstöd, TAKK teckenstöd och kroppsspråk för att främja flerspråkiga barns språkutveckling.

Vidare framkommer att verbalt språk och läsning är betydelsefulla för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling. Resultatet visar att en viktig komponent i att främja språkutvecklingen hos flerspråkiga barn är att förskollärarna använder sig av benämningar och upprepningar i vardagen för att berika barnens ordförråd.

Studiens resultat visar även att samarbetet med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet med flerspråkiga barns utveckling av modersmålet och svenska språket. Syftet med arbetet har varit att titta på hur kommunerna genom sin översiktliga planering arbetar med klimatanpassning utifrån översvämningar, höga havsnivåer, skyfall, erosion, ras och skred, biologisk mångfald, restriktioner för nybyggnation samt skydd av befintlig bebyggelse.

Avgränsningarna inom arbetet, både gällande material och analys av översiktsplanerna, baseras på teorin ekologisk hållbarhet. Teorin syftar till att öka medvetenheten kring att klimatförändringar har en negativ påverkan på samhällets ekonomi, det vill säga den ekonomiska hållbarheten vilket i sin tur har en påverkan på människors hälsa och välmående, den så kallade sociala hållbarheten. Materialet som granskats i arbetet är avgränsat till internationella lagar och riktlinjer, svenska lagar, två förordningar, relevanta publikationer från SMHI, Boverket, Naturvårdsverket samt tre kommunala översiktliga plandokument.

Detta gör att arbetet är tydligt avgränsat och analyserat utifrån den information som har framkommit från materialet, dock har relevanta delar varit tvungna att väljas ut från dokumenten för att arbetet har varit tidsbegränsat. Fallstudien har även den avgränsats och baseras på tre specifika fall. Valet av fallstudier har baserats på det geografiska läget samt kommunernas storlek.

Fallstudien avslutas i en analys för att se hur de förhåller sig till varandra. Vidare kommer diskussionen där materialet diskuteras gentemot varandra och mynnar ut i en slutsats där forskningsfrågorna besvaras. Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad men vissa utvecklingstendenser i arbetslivet kan medföra brott mot könssegregeringen.

Utvecklingen av teknologin samt nya nätverkslika organisationsformer, exempelvis Communicare, kan bidra till en mer integrerad arbetsmarknad. Syftet med C-uppsatsen i sociologi är att undersöka Communicare som är en ny organisation vars ambition är att hjälpa ungdomar att lättare ta sig in på arbetsmarknaden.

Delsyftet är att undersöka ambitioner och idéer som inskrivna ungdomar delprojektledare har i kontakten med Communicare, samt vilka förväntningar de har. Ett ytterligare delsyfte är att förklara om könsrelaterade mönster reproduceras i ny organisation som Communicare och det uppnås genom en enkätstudie av delprojektledarna och intervjuer med de anställda.

Forskningsfrågor är: Hur ser könssegregeringen för närvarande ut bland unga delprojektledare inskrivna på Communicare? Delfrågor som underlättar analysen lyder: a Kan man urskilja könsmönster i delprojektledarnas idéer? De huvudsakliga slutsatserna i undersökningen är att det råder en tydlig horisontell könssegregering bland delprojektledarna på Communicare. Vi kan även urskilja könsmönster i de idéerna som delprojektledarna presenterar för Communicare vid regelbundna kontakter.

Vägledningen som erbjuds av Communicares anställda är i sig könsneutralt och det förekommer inga diskriminerande skillnader i sättet att bemöta tjejer och killar. Individualiseringen och anpassningen av coachningen färgas av kön vid senare tillfälle då själva vägledningen anpassas efter varje persons önskemål.

Ett paradoxalt svar på frågan om könssegregeringens reproduktion via en ny organisation som Communicare är följande: Könssegregeringen reproduceras genom delprojektledarna, men den inre organisationen har en jämn fördelning av anställda vilket är nytt i utvecklingen.

Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som ofta leder till stor symtombörda och nedsatt livskvalitet. Trots behandling har hjärtsvikt hög mortalitet. Sjukdomsförloppet är individuellt med gradvis försämring och övergången till den palliativa fasen kan vara svår att identifiera.

Kommunikation om prognos och sjukdomsförlopp bör ske i tidigt skede för att underlätta patientens möjlighet att hantera hela sjukdomsförloppet. Syftet var att belysa kommunikationen om prognos och sjukdomsförlopp mellan patienten med hjärtsvikt och vårdpersonalen.

Litteraturöversikt valdes som metod för att svara mot syftet. Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag och artiklarna analyserades med integrerad analys. Resultatet visade att kommunikation om prognos, sjukdomsförlopp och vård vid livet slut förekommer i låg utsträckning och möjligheter till kommunikation missas ofta av sjukvårdspersonalen. Dessutom finns det flera hindrande faktorer för kommunikation som svårigheten att förutsäga prognos, gemensam syn på när rätt tidpunkt är och patientens bristande kunskap om hjärtsvikt.

Patienterna önskar att kommunikationen vid livets slut ska präglas av positivitet och de önskar få veta sanningen trots att den kan skapa en rädsla. Kommunikation om prognos behöver även balanseras med hopp.

8 Comment

  • Linköpings universitet, Ekonomiska institutionen. För att uppnå studiens syfte genomfördes semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare från fyra olika mångkulturella förskolor. Syfte: Syftet med denna studie var att ta reda på om elitidrottare som spelar en bollsport har bättre djupseende, bättre förmåga att kunna ändra fokus mellan olika avstånd och mer uthålliga ögonmuskler än personer som inte spelar någon bollsport alls. Med hjälp av en litteraturstudie definierar studien för- och nackdelarna med eröstning samt det traditionella röstningsförfarandet och genom en fallstudie identifieras den nuvarande situationen av dom valda europeiska länderna samt att en intervju utförs för att få en inblick av det svenska röstningsförfarandet samt vart Sverige står när det gäller e-röstning. Inlärningsprocessen hos andraspråkselever i ämnet Svenska Abdullahi, Bayan. Sundsvall mamma i eller bohuslän fitta, södra helst funkar med dalsland, också.
  • Tillsammans med nytagna porträttbilder av intervjupersonerna och privata fotografier från deras ungdomstid, flyktväg, krigsminnen och familjer har jag försökt skapa en så levande bild av deras liv som möjligt. Koordinering mellan IT-management- och affärsstrategier Abdullahi, Farhia. Through a focus group and various interviews, I have come up with a design proposal that is informative, clear and easy to read. Dejta på nätet. Begrens søket. Vidare består undersökningsmetoden för det empiriska underlaget av semi-strukturerade intervjuer för att få information om vad som motiverar den yngre generationen och vilka ledaregenskaper en ledare ska ha.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google