Teen

Lägg till vuxenmedicin

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

brud naken fitta
till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

till vuxenmedicin lägg

Account Options Logga in. Ingen åldersgräns. Lägg till på önskelistan. Vill du översätta beskrivningen till Svenska Sverige med Google Översätt? Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska Storbritannien Översätt. Personal Progression Board gives insight in personal progress on learning goals and soft-skills. In group processes in education or companies, it is often impossible for the teacher or manager to monitor what everyone is learning or adds to the learning process of others.

In PPB it is possible to create a group with unique learning aims. Participants can appreciate each other per learning aim. The progress of each individual becomes transparent for the participant himself, for the other group members and for the teacher or manager. From this account a teacher or manager can: - Create groups - Describe learning aims - Invite group members - Manage groups - Monitor progress of each individual - Send group messages - Download learning analytics Group members get an invitation through mail to install PPB on their own device.

From that moment on they can credit their peers on the defined learning aims. When a group member credits someone he or she is always asked for a motivation to accompany the credit given. The number of credits combined with these motivations gives insight in the personal progress per learning aim. Each participant can grow from basic to expert level on every learning aim.

This gives the participants a clear and actual view on their current profile. Particularly in group processes it is important that participants not only have, but also show their qualities. PPB invites all members to share their knowledge and knowhow in an intuitive way. PPB facilitates a learning group process in which peer learning, responsibility and intrinsic motivation are more important than the knowledge and judgement of a teacher or manager.

Observera: Om du vill använda personlig Progression Board, måste organisationen vara registrerad på mjukglass B. Personlig Progression Board ger inblick i personlig utveckling på lärandemål och mjuka färdigheter. I grupprocesser inom utbildning eller företag, är det ofta omöjligt för lärare eller chef att övervaka vad alla är att lära eller lägger till inlärningsprocessen av andra.

I PPB är det möjligt att skapa en grupp med unika mål lärande. Deltagarna kan uppskatta varandra per utbildningssyfte. Framstegen för varje individ blir transparent för deltagaren själv, för de andra gruppmedlemmar och för läraren eller chef.

Från detta konto en lärare eller chef kan: - Skapa grupper - Beskriv lärande mål - Bjud gruppmedlemmar - Hantera grupper - Övervaka utvecklingen av varje enskild - Skicka gruppmeddelanden - Hämta inlärnings analytics Gruppmedlemmar får en inbjudan via e-post för att installera PPB på sin egen enhet. Från den stunden de kan kreditera sina kamrater på definierade mål lärande. När en gruppmedlem krediter någon han eller hon alltid bett om en motivation att följa kredit ges.

Antalet poäng i kombination med dessa motiv ger insikt i den personliga utvecklingen per utbildningssyfte. Varje deltagare kan växa från grundläggande till expertnivå på varje utbildningssyfte. Detta ger deltagarna en tydlig och verklig uppfattning om deras nuvarande profil. Särskilt i grupprocesser är det viktigt att deltagarna inte bara har, men också visa deras egenskaper.

Om detta inte sker gruppen kan inte nå sin fulla potential och de enskilda medlemmarna kan inte lära av varandra. PPB uppmanar alla medlemmar att dela sina kunskaper och kunnande på ett intuitivt sätt. PPB underlättar en lärande grupprocess där ömsesidigt lärande, ansvar och motivation är viktigare än kunskap och bedömning av en lärare eller chef.

Recensioner Recensionspolicy. Läser in …. Visa information. Anmäl som olämpligt. Besök webbplatsen.

8 Comment

  • Läs mer och ansök om ersättning på Försäkringskassans webbplats. Det visar en nordisk forskargrupp som gjort en uppdaterad jämförelse av canceröverlevnaden de senaste 25 åren. Läs mer här. Particularly in group processes it is important that participants not only have, but also show their qualities. Här kan du läsa mer om vad som händer  när ditt barn blir myndigt.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google