Teen

Av vulva

vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

brud naken fitta
vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

vulva av

Epidemiologi Vulvacancer är en relativt ovanlig cancerform som främst drabbar äldre kvinnor. I Sverige diagnostiseras ungefär nya fall årligen och ca 65 kvinnor avlider till följd av vulvacancer varje år. Medelåldern vid insjuknandet ligger runt 75 år och en tredjedel är 80 år eller äldre vid diagnos. Etiologi Vulvacancer har huvudsakligen två typer av etiologi. Dessa tumörer är ofta polypöst växande och drabbade kvinnor är något yngre.

Multifokalitet förekommer ofta som ett tecken på en HPV-drabbad slemhinna. Den vanligaste typen av vulvacancer är dock HPV-negativ och drabbar framför allt äldre kvinnor.

Här ser man ofta en samtidig förekomst av inflammatoriska dermatoser som lichen av olika typer tätt sittande hårda papler. Maligniteter kan även uppstå ur andra körtelstrukturer i vulva, som t ex Bartholinis körtel. Inte sällan söker patienterna sent — detta gäller framför allt äldre kvinnor.

Anamnes Social anamnes rökning , aktuell anamnes symtom - se ovan, duration , tidigare dysplasier i vulva, vagina eller cervix, lichen sclerosus, immunosuppression, t ex HIV-infektion eller immunosupprimerande behandling t ex p g a reumatisk sjukdom eller inflammatorisk tarmsjukdom.

Status Gynekologisk undersökning och palpation av ljumskar. Misstanke på vulvacancer skall verifieras med stansbiopsi. Bilddiagnostik Val av bilddiagnostisk metod för utredning beror på utbredning och storlek av den primära tumören i vulva.

Fjärrmetastaser är sällsynt vid diagnos och förekommer nästan enbart vid lokalt avancerade tumörer och spridning till lymfkörtlar i ljumskar. Särskilt viktig är bedömning av lymfkörtlar i ljumskarna. Vid misstänkt lymfkörtelmetastasering på bilddiagnostiken bör vidare utredning göras med finnålspunktion eller biopsi.

För diagnostisering av ev lymfkörtelmetastasering i ljumskarna rekommenderas ultraljud, MRT eller DT buk. Vid lokalt avancerad vulvacancer, misstänkt metastasering till ljumskar eller annan spridning utförs datortomografi DT eller positronemissionstomografi-DT PET-DT av bröst- och bukorgan.

MDK Efter verifierad diagnos remitteras patienten till regionalt center för gynekologisk tumörkirurgi. Kurativ behandling av vulvacancer är sedan januari nationellt nivåstrukturerad och sker endast på fyra orter i Sverige:. Det regionala centret för gynekologisk tumörkirurgi anmäler samtliga fall till en nationell multidisciplinär konferens MDK inför beslut om lämplig behandling och var denna behandling ska genomföras.

Via länken till Cancercentrum kan man läsa mer om den nationella nivåstruktureringen och hur man remitterar patienten för bedömning och behandling. Stadieindelning Stadieindelning enligt FIGO är kirurgisk och är den indelning som används i klinisk praxis.

Kirurgisk behandling Den primära behandlingen av vulvacancer är nästan uteslutande kirurgi. Lokalt radikalt avlägsnande görs i alla fall där tumören bedöms operabel och en kirurgisk marginal på minst 1 cm eftersträvas.

Vid operation av stora tumörer eller vid icke elastiska förhållanden kan en samtidig rekonstruktion med lambåer utföras. Storleken av den vid histopatologisk undersökning fria marginalen och dess betydelse för återfall är oklar. Om tumören är centralt belägen i vulva skall bilateral lymfkörtelutrymning göras, men vid lateraliserad tumör utryms endast samma sidas ljumske. Radiologisk-kemoterapeutisk behandling Strålbehandling är indicerad som kurativ primärbehandling vid inoperabel tumör men även som adjuvant behandling vid lymfkörtelmetastasering eller vid snäva kirurgiska marginaler i vulva.

Radiokemoterapi - kombinerad strål- och cytostatikabehandling med cisplatin bör övervägas vid gott allmäntillstånd och avsaknad av svår komorbiditet. Strålbehandling av vulva kan övergående ge svåra lokala besvär som kräver daglig omvårdnad. Recidivbehandling Lokala recidiv i vulva behandlas i första hand med kurativt syftande kirurgi eller strålbehandling på samma sätt som vid primärbehandling. Lymfkörtelrecidiv i ljumskarna är svårbehandlade och associerade med sämre prognos.

Vid generaliserad sjukdom finns ingen kurativ behandling. Palliativ cytostatika kan övervägas i enstaka fall men behandlingsresultaten är nedslående.

Regimer baserade på cisplatin och 5-FU är vanligast. Lymfkörtelmetastasering är den starkaste prognostiska faktorn. Antal och storlek av metastatiska lymfkörtlar har betydelse liksom bilateralt engagemang. Risk för lokalt återfall i vulva ökar vid positiva resektionsränder samt vid lichen sclerosus och dVIN i resektionsranden. Uppföljningsprogrammen varierar något över landet, men vanligast är tätare kontroller de första två åren och något glesare kontroller upp till sammanlagt fem år.

Kontrollerna innefattar vanligen anamnesupptagning, gynekologisk undersökning, palpation av ljumskarna samt, om patienten inte är strålbehandlad, även kolposkopi av vulva.

Behandling av lichen rekommenderas, vilket eventuellt kan minska återfallsrisken. Se behandlingsöversikt Lichen sclerosus. Referenser Rogers L et al. Figo Cancer Report , Cancer of the vulva. Länk Gadducci A et al. Old and new perspectives in management of high-risk, locally advanced or recurrent, and metastatic vulvar cancer. Länk Nationellt vårdprogram för vulvacancer Regionalt Cancercentrum SYMTOM   Oftast är det lokala besvär som för kvinnan till läkare, så som:   Långvarig klåda Sveda Smärta Sårbildning Knöl i ljumsken palpabel lymfkörtel Inte sällan söker patienterna sent — detta gäller framför allt äldre kvinnor.

Tillståndet är oftast primärt i vulva och kan orsaka intensiva besvär med smärta, klåda och sveda. Förstadier till invasiv cancer kan ge svårbedömda förändringar i vulva. Indelas i två grupper: - HPV associerade förstadier HSIL- high grade intraeptitelial lesion - Icke-HPV associerade förstadier dVIN - differentierad vulvar intraepitelial neoplasia som oftast ses vid kroniska hudsjukdomar framför allt lichen sclerosus.

Behçets syndrom är en systemisk vaskulitsjukdom med engagemang av vulva   Bartolinit är en infektion i körtel kring slidöppningen UTREDNING   Anamnes Social anamnes rökning , aktuell anamnes symtom - se ovan, duration , tidigare dysplasier i vulva, vagina eller cervix, lichen sclerosus, immunosuppression, t ex HIV-infektion eller immunosupprimerande behandling t ex p g a reumatisk sjukdom eller inflammatorisk tarmsjukdom.

Kurativ behandling av vulvacancer är sedan januari nationellt nivåstrukturerad och sker endast på fyra orter i Sverige:   Stockholm Göteborg Linköping Lund Det regionala centret för gynekologisk tumörkirurgi anmäler samtliga fall till en nationell multidisciplinär konferens MDK inför beslut om lämplig behandling och var denna behandling ska genomföras.

Inga körtelmetastaser. Stadium III Tumör av alla storlekar med eller utan överväxt enligt ovan. Inguinal körtelmetastasering. ICD Malign tumör i labium majus C Lediga jobb.

Prenumerera på våra nyhetsbrev. Välj yrke AT-läkare Leg.

0 Comment

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google