Porno

Sex efter ooforektomi

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

brud naken fitta
ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

ooforektomi sex efter

Hos kvinnor sker ungefär hälften av androgenproduktionen i äggstockarna och resterande del i binjurarna. Luteiniseringshormon LH är den viktigaste stimulerande faktorn för ovariestromats testosteronproduktion, som till stor del är oförändrad efter menopaus. Bilateral ooforektomi ger upp till procentig minskning av testosteronnivåerna i serum hos både pre- och postmenopausala kvinnor.

Detta kan påverka sexuell funktion och psykiskt välbefinnande men även få metabola konsekvenser. Testosteronbehandling förbättrar sexuell funktion och välbefinnande och ger ökad bentäthet och muskelmassa. FAI female androgen insufficiency är ett accepterat begrepp, som bygger på samtidig förekomst av symtom och lågt värde av fritt testosteron i serum. Orsaken kan vara dysfunktion i äggstockar, binjurar eller hypofys. Vid symtomgivande androgenbrist kan indikation för testosteronbehandling föreligga.

För närvarande finns i Sverige inget registrerat preparat för testosteronbehandling av kvinnor. De terapeutiska serumnivåerna av testosteron har ännu inte definierats. För- och nackdelar med östrogen- och gulkroppshormonbehandling har livligt diskuterats de senaste åren.

Men även androgener är viktiga för kvinnan; de har effekter i en mängd olika vävnader i kroppen. Litet är dock känt om androgeners biologiska funktion och hur »androgenbrist« påverkar kvinnors hälsa.

När båda äggstockarna opereras bort minskar mängden testosteron i serum med ungefär hälften. Detta kan påverka sexuell funktion och psykiskt välbefinnande. Utländska studier har visat positiva effekter av testosteronbehandling på sexuell funktion och på fysiskt och psykiskt välbefinnande hos kvinnor.

Testosteron kan även ha positiva metabola effekter på bentäthet och övrig vävnadssammansättning. Det finns idag i Sverige inga registrerade testosteronpreparat för behandling av androgenbrist hos kvinnor. Multicenterstudier med testosteronplåster pågår för att finna lämpliga doser för behandling av kvinnor.

I en svensk avhandling har visats att androgener kan ha betydelse för sexuell funktion och att tillägg av ett oralt androgen, testosteronundekanoat, till östrogenbehandling hos kvinnor som fått sina äggstockar bortopererade förbättrade den psykosexuella funktionen [1].

Även positiva effekter på bentäthet och övrig vävnadssammansättning rapporterades. Produktion och serumnivåer av testosteron Hos kvinnor sker ungefär hälften av androgenproduktionen i äggstockarna och resterande del i binjurarna.

Luteiniseringshormon LH är den viktigaste stimulerande faktorn för denna syntes. Hur cirkulerande testosteronnivåer förändras individuellt med åldern är oklart, eftersom det finns få longitudinella studier. Tvärsnittsstudier som jämför olika åldersgrupper visar dock att testosteronnivån i serum är lägre i högre ålder [3, 4].

I Zumoffs studie hade åriga kvinnor dubbelt så högt testosteronvärde i serum som åriga kvinnor. Denna skillnad beror sannolikt på en åldersbetingad reduktion av androgenproduktionen från binjurarna, eftersom ovariestromats LH-stimulerade testosteronproduktion till stor del är oförändrad efter menopausen. Testosteronproduktion i postmenopausalt ovarium har studerats genom mätningar av testosteron i serum i samband med kirurgi och visat 2—faldigt högre värden i ovarialvenen än i perifer ven [5].

Graden av ovariell stromahyperplasi har också visat ett positivt samband med serumnivåer av testosteron [5]. Bilateral ooforektomi har visat en minskning med 50 procent av testosteronnivåerna i serum hos både pre- och postmenopausala kvinnor [4, 7, 8]. De flesta studier efter ooforektomi är inte longitudinella utan jämför kvinnor med eller utan operation i samma ålderskategorier. I en svensk prospektiv studie minskade testosteron i serum med 15 respektive 17 procent ett år efter ooforektomi hos peri- och postmenopausala kvinnor [9].

De flesta mätmetoder för testosteron har en stor osäkerhet vid låga nivåer, vilket tillsammans med effekter av annan hormonbehandling tex variation i proteinbindning utgör möjliga förklaringar till skilda resultat. Det finns även forskare som ifrågasätter ovariets fortsatta testosteronproduktion [10]. I en studie kunde inte LH-receptorer eller enzymer ansvariga för androgensyntes påvisas i postmenopausala ovarier [10]. Biologiska effekter Hos kvinnor är cirka 75 procent av cirkulerande testosteron fast bundet till sexualhormonbindande globulin SHBG , cirka 25 procent är löst bundet till albumin, och endast några procent är fritt.

Den fria delen, som kan passera cellmembranet och binda till androgenreceptorn, anses vara den biologiskt aktiva. P-piller och oral hormonsubstitution i klimakteriet höjer SHBG och ger mindre mängd fritt testosteron.

En lätt stegring av SHBG ses också med stigande ålder, medan låga nivåer ses vid övervikt, typ2-diabetes och hypotyreos. Testosteron binder till androgenreceptorn och ger effekt i flera organ eller vävnader, tex CNS, hjärta—kärl, ben, bröst, muskel, fett och genitalier [11] Figur 2.

Testosteron kan också omvandlas till östradiol och ge effekt via östrogenreceptorer. Dihydrotestosteron DHT , kroppens mest potenta androgen, har effekt via androgenreceptorn i tex hårfolliklar, svett- och talgkörtlar. Dihydrotestosteron bildas genom lokal omvandling av testosteron via enzymet 5 alfa -reduktas.

Effekt på sexualiteten Epidemiologiska studier har påvisat samband mellan sexuell dysfunktion och nedsatt livskvalitet [12]. Av svenska kvinnor mellan 18 och 74 år rapporterar 47 procent någon form av sexuell störning. Av dessa anser hälften att det verkligen utgör ett problem [13]. Vid ett konsensusmöte i USA år fastslogs att diagnosen sexuell dysfunktion skall reserveras för kvinnor där oförmågan är ett personligt problem [14]. Bland kvinnor med sexuell dysfunktion är lustproblem vanligast, med en prevalens på 30—40 procent.

Orgasmproblem och nedsatt gensvar utgör vardera cirka 25 procent. Hormoners betydelse för kvinnors sexuella funktion har diskuterats, eftersom det har varit svårt att fastställa tydliga samband mellan endogena hormonnivåer och sexuell funktion. I en tvärsnittsstudie med 83 kvinnor i åldern 40—53 år fann vi flera korrelationer mellan androgennivåer, sexuell lust och gensvar samt tillfredsställelse med sexuell aktivitet [15].

En annan studie har visat att kvinnor med sexuell dysfunktion har låga testosteronnivåer [16]. I CNS hos både djur och människa finns androgenreceptorer som styr sexuellt beteende [17]. Mekanismen bakom androgenernas effekt på sexuell funktion i CNS studeras intensivt för närvarande, och mycket tyder på att hormonerna verkar via olika neurotransmittorsystem.

Detta är sannolikt bakgrunden till att olika selektiva serotoninåterupptagshämmare SSRI kan ha negativa effekter på lust och orgasmfunktion [18]. Studier av sambandet mellan naturlig menopaus och sexuell funktion har givit varierande resultat. Förutom åldrandet i sig kan också andra faktorer som allmän sjuklighet och relationen till partner påverka sexlivet. Även samband mellan testosteronnivåer och sexuell funktion har varit svårt att visa, eftersom sexualiteten är komplex med inflytande av både psykologiska och biologiska faktorer.

Flera studier har beskrivit en negativ effekt på sexlivet efter bilateral ooforektomi [19, 20]. I en svensk prospektiv studie fann man ingen påverkan av den sexuella funktionen efter ooforektomi om kvinnan fick östrogensubstitution [9]. De starkaste bevisen för testosteronets betydelse för sexualiteten är de behandlingsstudier som utförts på ooforektomerade och naturligt postmenopausala kvinnor [21].

I en prospektiv studie med 50 kvinnor som genomgått hysterektomi och bilateral ooforektomi och som inte uppgav någon sexuell dysfunktion fann vi att 6 månaders behandling med testosteron och östrogen signifikant förbättrade flera aspekter av deras sexualitet.

Kvinnornas intresse för och glädje av sex, liksom tillfredsställelse med omfattningen av sexuell aktivitet, var större än då enbart östrogenbehandling gavs [22]. Androgener är också involverade i det genitala fysiologiska gensvaret vid sexuell aktivitet genom regleringen av den glatta muskelkontraktionen och det lokala blodflödet [23]. Sexualiteten är ett komplext samspel mellan fysiologiska, psykosociala och kulturella faktorer. En ny modell för sexualitet, skild från Masters´ och Johnsons traditionella , har tagits fram av Basson [24] Figur 3.

Enligt denna modell är det framför allt behovet av emotionell närhet till partnern som gör kvinnan mottaglig för sexuella stimuli. Det kan vara ett etablerat mönster i ett parförhållande som leder till att hon känner både fysisk och mental upphetsning och lust till sexuell aktivitet. Spontan lust, utan föregående stimuli, tror man är androgenberoende. Androgenbrist kan nedsätta förmågan att svara på olika stimuli Figur 4.

Resultaten i vår studie av ooforektomerade kvinnor [22] passar väl in i Bassons modell, eftersom vi fann ökat intresse för sex och ökad glädje av sexuell aktivitet efter testosteronbehandling. Detta skulle kunna avspegla en androgenbrist som försämrat det sexuella gensvaret hos den opererade kvinnan.

Effekt på psykiskt välbefinnande och livskvalitet Östrogen har positiva effekter på psykiskt välbefinnande hos kvinnor med klimakteriesymtom men mer osäkert hos kvinnor utan symtom på östrogenbrist [25]. Det finns ett samband mellan försämrat psykiskt välbefinnande och ooforektomi i retrospektiva studier [26]. Ett år efter operation var det ingen skillnad i psykiskt välbefinnande mellan de kvinnor som behållit ovarierna och dem som låtit operera bort ovarierna profylaktiskt vid en hysterektomi [9].

Av etiska skäl var studien inte randomiserad utan kvinnorna fick själva bestämma om ovarierna skulle opereras bort eller inte. Naturligt postmenopausala och ooforektomerade kvinnor kan känna nedsatt vitalitet, energi och stämningsläge trots adekvat östrogensubstitution [27]. Behandlingsstudier med testosteron som tillägg till östrogen har visat bättre effekt på dessa delar av psykiskt välbefinnande än då enbart östrogen givits [28, 29].

I vår studie med 50 kvinnor med bibehållen sexuell funktion och välbefinnande fann vi däremot lika stora förbättringar i psykiskt välbefinnande när vi behandlade kvinnorna med testosteron och östrogen och jämförde med behandling med enbart östrogen [22]. De skilda resultaten av dessa placebokontrollerade studier talar för att testosterontillägg kan ha ett mervärde främst hos kvinnor med nedsatt psykiskt välbefinnande.

Effekt på ben, muskulatur och metabolism Postmenopausal östrogenbehandling motverkar urkalkning av skelettet och minskar därigenom risken för frakturer. Androgenernas positiva effekter på skelettet är också tydliga men kan delvis bero på omvandlingen till östrogen. Det finns dock studier som talar för att östrogen och androgen påverkar benmetabolismen på olika sätt. Östrogen hämmar nedbrytningen av ben, medan androgen kan både hämma nedbrytning och stimulera uppbyggnad [30].

Androgenreceptorer har påvisats i osteoblaster, som har en uppbyggande funktion i skelettet [30]. Kombinerad östrogen- och testosteronbehandling har visats minska nedbrytningsmarkörer i serum men öka markörer för benbildning [31]. I prospektiva behandlingsstudier har tillägg av testosteron till östrogen visat bättre effekt på bentätheten än enbart östrogen []. Den bakomliggande mekanismen för detta kan vara en direkt effekt på androgenreceptorn alternativt en ökning av IGF-I insulin like growth factor , en anabol faktor som på lokal nivå kan stimulera benformation.

I vår studie av kombinerad behandling med östrogen och testosteron fann vi en ökning av en benformationsmarkör i serum och IGF-I, vilket antydde en positiv effekt på ben [35]. Androgener har en anabol effekt på muskulatur via androgenreceptorn och IGF-I. Några studier har påvisat ökad muskelmassa med testosterontillägg till östrogenbehandling [36, 37]. Hos överviktiga kvinnor har testosteronbehandling reducerat fettmassan [38, 39].

Åldrande och menopaus associeras ofta med förlust av muskelmassa och ökad fettmassa. BMI kroppsmasseindex ökar hos cirka 60 procent av postmenopausala kvinnor, vilket är en riskfaktor för metabola och kardiovaskulära sjukdomar. Vi fann att den totala muskelmassan ökade signifikant efter 6 månaders testosterontillägg, men vi såg ingen ändring av BMI eller fettdistributionen mätt med DEXA dual X-ray absorptiometry [35]. Östrogen påverkar lipidprofilen positivt. Androgener kan också påverka lipidmetabolismen via levern.

Å andra sidan minskar triglycerider och lipoprotein a. Oralt testosteron, syntetiska androgener och suprafysiologiska doser av androgener ger ofta en sänkning av HDL-kolesterol upp till 20 procent [40], medan parenteral behandling påverkar lipiderna i liten utsträckning.

8 Comment

  • Eftersom androgen kan omvandlas till östrogen är det oklart till vilket hormon detta samband relaterar till. Även samband mellan testosteronnivåer och sexuell funktion har varit svårt att visa, eftersom sexualiteten är komplex med inflytande av både psykologiska och biologiska faktorer. Efter operation eller strålbehandling mot prostatacancer, peniscancer, blåscancer, analcancer och rektalcancer är det mycket vanligt med erektil dysfunktion ED , avsaknad av ejakulat, förändrad orgasmkänsla, nedsatt sexuell lust, infertilitet och annan påverkan av den sexuella funktionen Chung et al. Du kan bli sövd och få ryggbedövning vid operationen Vid en operation med titthålskirurgi blir du  sövd. Tidig och kontinuerlig information och inbjudan till samtal och stöd är viktigt som komplement till medicinska åtgärder. Transdermal testosterone treatment in women with impaired sexual function after oophorectomy.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google