Lesbian

Missbrukade cum drottningar

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

brud naken fitta
cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

cum drottningar missbrukade

This act includes the first rudimentary copyright legislation in Sweden. Göre weterligt, at sedan Riksens Ständer enhälligt antagit och faststält den Tryckfrihets-Förordning, som til följe af Oss tilkommande rättighet, welat denna af Riksens Ständer samtyckte Tryckfrihets-Förordning, härmed antaga, gilla och bekräfta, aldeles såsom den ord för ord härefter följer:.

Til följd häraf och jemte det Wi härmed förpligte alla dem, på hwilka en laglig pröfning af förbrytelser i allmänt tryck ankomma kan, at wara den tiltalades lagliga wärn och beskydd, hafwe Wi, til Tryckfrihetens försäkrande på et sätt, förenligt med et Borgerligt Samhälles och hwarje Medborgares rättmätiga fordringar, welat stadga och förordna följande:.

Ej skal någon Skrift kunna före des utgifwande Boktryckare, Utgifware eller Författare affordras, ej eller något för tryckningen eller utgifningen hinderligt inseende öfwer Boktryckerier eller Författare och Utgifware wara tillåtit; Lärowerken dock deras förra rättighet förbehållen, at öfwerse och gilla sådane Afhandlingar, som skola på deras Lärosalar offentligen förswaras.

Sådan uteslutande rätt må hädanefter ej förunnas på längre tid än tjugu år. På obestämd tid redan förunnad gälle endast för dens lifstid, som den erhållit. Privilegier  på Skrifters utgifwande, förlänta til allmänna Inrättningars understöd, äge ej kraft för längre tid än tjugu år, räknade från denna Lags datum,  Kongl. Maj:t dock obetagit at dem hwarje gång på högst tjugu år förnya. Maj:ts bemälte Befallningshafwande at med omgående post Hof-Cantzleren sådant wid handen gifwa.

Ehwad han okänd wara wil eller ej, åligge honom at tilställa Boktryckaren en förseglad sedel, innehållande hans namn och hemwist, med påskrifwit betyg om dessa upgifters riktighet af twänne utaf Boktryckaren wäl kände Män, hwilka åligge Författare-answar, i händelse Skriften inom laga tid åtalas skulle och Författarens namn och hemwist befunnes origtigt upgifna eller i sedeln saknades. Röjer Boktryckare Författares namn och hemwist, då sådant honom ej af Domaren lagligen ålagdt är, böte Twåhundrade Riksdaler, och warde hans brott kungjordt i Allmänna Tidningarne.

Hwilken, som Skrift trycker eller eftertrycker utan Författarens eller Förläggarens skriftliga tilstånd, miste Uplagan eller böte des fulla wärde, målsägandens ensak. Denna Lag gälle ej för Öfwersättare i annat fall, än då Öfwersättare en annans namn missbrukar eller hans arbete eftertrycker, eller låter sin öfwersättning för en annans anses.

Utgifware af Samlingar eller Periodiska  Skrifter, hafwe ej brutit emot Författares ägande rätt, då han i dem, med förtigande af Författarens namn, hans otryckta arbete utgifwer. Hwilken, som å annors Skrift falskt Titelblad, eller orätt Författare, eller Utgifware-namn utsätter, straffes, enligt Missgernings-Balkens 8.

Diktadt namn, hwarmed ingen werklig person utmärkes, ware ej förbudit, at på Titelbladet utsätta, då Auctors  rätta Namnsedel lemnad är. Utsätter någon å tryckt Skrift falskt Boktryckare-namn eller orätt tryckningsort, skal han derutöfwer anses efter 8. Hwad här om namns och orts utsättande förordnas, gälle dock ej för Notificationer  och Sorgbref, Formulairer,  Betingningssedlar med mera af dylik beskaffenhet. Bibliotheket, Riks- Archivet  och Wetenskaps- Academien  erhålla et hwardera.

Är något Werk åtföljdt af kostsammare Plancher,  må sådane dock endast för Kongl. Bibliotheket owilkorligen aflemnas. Hwarje Författare eller Förläggare stånde fritt, at en honom, i följd af sådan egenskap, tilhörig Skrift antingen sjelf eller genom andra föryttra. För fortfarande föryttrande deraf ware inga andra hinder än de, som i 4. Wid föregående tillåtelse skola följande undantag och wilkor owägerligen iakttagas:. At Protocoll  hållne hos Konungen i Ministeriella  Ärenden och Commando- mål, eller Stats- Rådets Protocoll  och Handlingar, eller Riks-Ståndens, elller Hemliga Utskottets, eller Constitutions- utskottets rörande Stats- Rådet eller Banco-  och Riksgälds-Werkens, eller Banco-  och Stats- Utskottens, eller Revisorers  öfwer Banco-  och Riksgälds-Werken, rörande samma Werks hemliga ärenden icke kunna til tryckning fordras eller, utan wederbörandes tilstånd utbekommas.

Sådane Handlingars utgifwande af trycket, utan wederbörandes tilstånd, belägges med Ethundrade Riksdalers böter. Ware ock wid lika wite, jemte det answar, Allmänna Lagen i 4.

Missgernings-Balken utsätter, Embetsmän förbudit, at, genom tryck låta allmänt göra något, som, i öfwerensstämmelse med, enligt Regerings-Formen gällande Lagar och Författningar, dem åligger at lönnt och hemligt hålla. At ej några Ministeriella  Handlingar eller diplomatiske  personers enskilda antekningar eller berättelser öfwer Ministeriella  ärenden, hwilka höra til et sednare tidhwarf än för minst femtio år tilbaka, kunna, utan Regeringens, tilstånd, ej eller enskildta Bref, så wida de ej til något Rättegångsmål nödwändigt höra, ej eller åt publik wård anförtrodda Deposita  af Skrifter och Handlingar, utan deras tilstånd, som samma Bref eller Deposita  angå eller tilhöra, kunna utgifwas eller utbekommas; den häremot bryter böte Femtio Riksdaler.

At i hwad Rättegångsmål som helst en Part wäl må wara tillåtit at, innan Dom eller Utslag fallit, efter eget wal, genom tryck kungöra Inlagor, Beswär och Anklagelse; men at den Part, som af en Rättegång, sedan Utslag eller Dom fallit, mera trycka låter än Dom eller Utslag, såsom en af Parternas Påståenden, Förklaringar, wissa Vota  eller dylikt, äfwen ware skyldig at tryckte bifoga Wederpartens Motpåståenden, Motförklaringar samt de öfriga Ledamöternas Vota,  af den Domstol, hwarwid malet förewarit, således alt, som för nödwändigt hållas bör til uplysning om sakens behandling och Utslagets grunder.

Likwäl må ej någon anses skyldig at utlösa andra Handlingar än til detta ändamål owilkorligen oundgänglige äro, och må pröfningen derom bero af Domaren, hos hwilken målet förewarit, under laga answar, om dermed annorlunda förfares, än med denna Lags tydliga mening och stadgande öfwerensstämmer.

Den häremot bryter böte Femtio R:d. Det skal ock stå hwar och en Part fritt, som hafwer någon sak, eller något annat des rättighet rörande mål, antingen hos Kongl. Maj:t i Des Högsta Domstol, eller hwad annan Domstol eller publikt Werk det wara må, at deröfwer låta trycka underrättelse eller så kallad Species Facti;  dock at han håller sig wid sanning och anständighet.

Den häremot bryter böte Tretiotre Riksdaler Sexton Skillingar. At Protocoll  och Handlingar i förlikta brottmål ej må, så länge någon af Parterne lefwer, utan deras ömsesidiga tilstånd af trycket utgifwas. At ingen må tillåtas at, i andra fall, än Allmänna Lagen och nu gällande Författningar utstaka, meddela eller til tryck utlemna Utdrag af Kyrkoböcker eller af andra i Själawården och Kyrko- disciplinen  rörande Handlingar, i afseende på enskilde personers lefwerne och seder, så widt de lända dem til skada eller förklenande.

Den häremot bryter böte Tretiotre Riksd. Sexton Skill. At sådant, som rörer styggelser, eller högligen sårar blygsamheten, eller innehåller hädelser emot Gud, eller lastliga uttryck om Rikets warande Öfwerhet, eller hwad, i afseende på personer, hwilka et mål icke egentligen beträffar, kunde i sådane Handlingar hafwa influtit, otidigt, anstötligt eller förklenligt, icke må uti dem, wid wite af Tretiotre Riksdaler Sexton Skillingar genom trycket kungöras, utan så wida, hwad sistnämnda fall angår, åberopandet skulle af Domaren, som sist i målet dömt, pröfwas nödwändigt, til uplysning och styrkande af sjelfwa hufwudsaken.

I öfrigt och som det blefwe för widlyftigt, at alla förewarande ämnen, mål och ärenden med noggranhet utsätta, skal det stå hwar och en fritt, at i tryck allmänt kunnigt göra alt hwad som i denna Lag icke finnes uttryckligen förbudit; följaktligen skal ock ej något, som öfwer i denna Lag tillåtliga ämnen i tryck anmärkes, påminnes eller eljest gransknings- eller reflections- wis i dagsljuset framlägges, kunna, under förewändning at innebära tadel eller klander, såsom straffbart anses, så wida skrifsättet icke är tydligen smädligt eller skändligt; om answar hwarför i denna Lag stadgadt är.

Under de förutsatta wilkor, at wid pröfningen af en Skrift eller answaret för densamma, Domaren altid, i fall, som twetydiga synas, skal heldre fria än fälla och der frågan är om ämnets mera än om uttryckens lagstridighet heldre fästa sin upmärksamhet på Skriftens klara åsyftning än på utföringssättet, altid utan rättighet, at, i hwilket fall som helst, draga obestämda slutföljder af uttrycken, skola såsom missbruk af Tryckfriheten anses:.

Brottet skal umgällas såsom i 1. Missgernings-Balken Allmänna Lagen stadgadt är, och Skriften confisqueras. Förbrytaren skal anses efter 1. Missgernings Balken, och Skriften confisqueras.

Förbrytelsen skal umgällas med Ethundrade Riksdalers böter, och Skriften confisqueras. Brottet skal straffas, enligt Missgernings-Balkens 5. Brottet skal straffas med Ethundrade Riksdalers böter, och Skriften confisqueras. Brottet skal straffas efter 6. Missgernings-Balken, och Skriften confisqueras. Brottet skal straffas efter allmän Lag.

Förbrytelsen skal umgällas med Femtio Riksdalers böter eller utöfwer, til och med Ethundrade, och Skriften confisqueras. Är Skriften ej smädlig eller förklenlig, men genom densamma missförstånd med Utländsk Magt sig yppat, må den kunna confisqueras. Skriften confisqueras. Sker sådant kungörande af den, som Konungens och Statens  hemligheter betrodde äro, straffes brottet efter 4.

Brotten straffas efter Missgernings-Balken; och warde desutom Skriften confisquerad. Brottet skal umgällas med Femtio til Ethundrade Riksdalers böter, och Skriften confisqueras. Såsom allmän regel gälle, i afseende på confisquerade  Skrifter, at något mer af dem ej må af trycket å nyo utgifwas än det, hwilket Domstolen, som sist i målet dömt, icke för brottsligt ansett. I afseende på bewakningen öfwer Skrifters lofliga allmängörande skola följande stadganden gälla:.

Rättighet at confisquera  äge aldrig Hof-Cantzleren. Boktryckare, som denna föreskrift uraktlåter, böte hwarje gång Femtio Riksdaler. Är uti Hufwudstaden qwarstad ej inom åtta dagars förlopp lagd, eller i Landsorterna Hof-Cantzlerens gillande ej inom ofwan föreskrifne en månads förlopp ankommit, må qwarstad ej, utan efter laga Domstols och Tryckfrihets- Committéens  yttrande gälla.

Men wid alla de tilfällen, då Hof-Cantzleren anser förbrytelser mot denna Lag sig yppa, och så ofta målet ej hör, ware sig, såsom blott ordningsmål, under hans egen pröfning, eller, wid personliga förolämpanden, til den oförrättades enskildta beifrande, åligge Hof-Cantzleren, antingen han funnit qwarstad äga rum eller endast åtal wid laga Domstol at Skriften ofördröjligen och omedelbart til Justitiæ- Cantzlerens laga åtgärd öfwerlemna.

Härom undersöke Hof-Cantzleren och aflemne sedan sin berättelse derom genast til Justitiæ- Cantzleren. För öfrigt äro ordningsmål ej andra, än sådane oeconomiska,  som, enligt Boktryckeri- och Bokhandels- Reglementet,  til hans pröfning kunna höra och til rubbning af något stadgande i denna Lag icke leda.

Ware han desutom för egen del förbunden at, genom wederbörande Ombud öfwer Tryckfrihetens lagliga bruk tilbörlig upsikt hafwa. Ware likaledes Justitiæ- Ombudsmannen pligtig at, i afseende på förbrytelser emot denna Lag lemna sin Embetsåtgärd enligt de i Instructionen,  rörande hans befattning med andra mål, föreskrifna grunder. Enskildt förolämpande äge endast Målsäganden rätt at sjelf eller genom Ombud åtala.

Enskild man njute, enligt Allmän Lag, til godo sin talan uti mål, genom hwilkas tryckning han är personligen förolämpad. Är någon Skrift med qwarstad belagd, då skal åtal ske å Skriften, inom åtta dagar i Hufwudstaden och i Orterne åtta dagar efter det Hof-Cantzlerens gillande af qwarstaden blifwit kunnigt; i annat fall uphöre qwarstaden, och ware Skriftens försäljning obehindrad.

Rubbning af qwarstad umgälles särskildt efter 8. Utsöknings Balken. Maj:ts befallning, huruwida densamma bör til föryttrande frigifwas eller under widare qwarstad til återutförande förblifwa. Förbryter sig Boktryckare emot denna Tryckfrihets-Lag, uptages målet wid Kämners-Rätten, eller i de Städer, der Kämners-Rätt ej finnes, wid Rådstugu-Rätten i den Stad, Boktryckeriet, ifrån hwilket den åklagade Skriften utkommit, anlagdt är, eller, på sätt §.

Stämningstid ware i alt fall, ehwad Tryckeriet inom, eller, på sätt nyssnämnde §. Upstår fråga om Författares eller Förläggares af en tryckt Skrift tiltalande eller hörande, böra han eller de wid sådan rätt til swars stånda, och åtnjute i öfrigt deras laga rättegångs-förmoner, enligt allmän Lag och särskilde Författningar, uti alt hwad igenom detta Förordnande icke uttryckligen annorlunda stadgadt är.

Finner Hof-Cantzleren eller des Ombud sig befogad at, på de grunder för qwarstad å tryckt Skrift här ofwan stadgade äro, förordna eller äska det någon Skrift med qwarstad beläggas må, ware han eller det berättigadt at i Stockholm,  genom biträde af Öfwer-Ståthållare Embetet och i öfrige Städer samt Orterne, medelst skyndsam handräckning, som ej får wägras af den Magistrat,  hwarunder Boktryckeriet, enligt §.

Magistraten  ware pligtig, at wid answar, såsom för Embets-försummelse, med näst afgående post sända en afskrift af denna antekning til Konungens Befallningshafwande i Länet hwilken, wid enahanda answar, åligge, at, med näst derpå följande post, densamma til Justitiæ- Cantzleren insända. I Stockholm  warde samma antekning genast, eller sist inom nästföljande dags utgång til Justitiæ- Cantzleren aflemnad.

Justitiæ- Cantzleren tilkomme sedermera, at, efter som han skäligt pröfwar, låta qwarstaden äga bestånd, eller densamma bryta låta, samt i ena eller andra fallet, i Stockholm  inom åtta dagar och i Landsorterne aldrasist inom en månad efter det qwarstaden lagd blifwit, hafwa hänwist målet til wederbörlig Domstol och Actor  förordnat.

Sker det ej och är icke qwarstad inom nämnde tio häfwen, äge Boktryckare rätt, i enahanda ordning, som handräckning af Magistraten  til qwarstadens beläggande meddelad blifwit, fordra des brytande, hwilket icke wägras må, wid answar af Embetets förlust. Hof-Cantzleren eller des Ombud äga ej magt at annorlunda, än nu sagdt är, qwarstad fordra eller widare befattning med saken taga, utan hänskjute genast altsammans til Justitiæ- Cantzleren, på hwilkens ytterligare Embets-åtgärd och answar det ankommer, at sådane mål warda, enligt denna och allmän Lag, handhafde.

Anmäles hos Justitiæ- Cantzleren omedelbarligen någon Skrift til åtal, bör han genast om målets uptagande wid laga Domstol, genom af honom tilförordnad Actor,  anstalt foga, men icke må han om någon sådan föregående qwarstad, som här framföre nämndt är, förordna, utan Hof-Cantzlerens eller hans Ombuds hörande och tilstyrkande. Är målet til laga Domstol kommit och qwarstad der af Actor  yrkad, bör Domstolen sig deröfwer genast utlåta; men likwäl, derest det, utan tids utdrägt ske kan, Hof-Cantzlerens eller des Ombuds utlåtande af Rätten inhemtas.

Afslås qwarstads påståendet, fortfares med Rättegången, men Utslaget gånge ej i werkställighet, utan underställes Swea Hof-Rätts ompröfwande. Gillas påståendet om qwarstad, och har Hof-Cantzleren eller hans Ombud sådant tilstyrkt, skal den werkställas. Hafwa dessa ej tilstyrkt qwarstaden, må den ej gå i fullbordan; fortfare icke desmindre Rättegången i hufwudsaken; men Under-Rätts Utslag, angående qwarstaden, warde i båda dessa fall, utan uppehåll, til Swea Hof-Rätt insändt.

Hof-Rätten bör genast deröfwer infordra Tryckfrihets- Commitéens  utlåtande. Tilstyrker denna qwarstads beläggande, må Hof-Rätten, der så skäligt pröfwas, efter Utslag, en sådan qwarstad bifalla, och stånde den då fast intil Rättegångens slut. Har Tryckfrihets- Commitéen  afstyrkt qwarstad, men Hof-Rätten ändå finner den böra äga rum, då må Hof-Rättens Utslag ej i werkställighet gå, utan underställes Högsta Domstolens afgörande.

Riksens Ständers Justitiæ- Ombudsman äge, at, efter erhållen underrättelse, då sådant mål til öfwerläggning förekommer, derwid öfwerwara; hwarefter honom åligge at Högsta Domstolens Protocoll  och Utslag i målet genast til trycket befordra på publik bekostnad, i händelse enskild Förläggare ej skulle erhållas.

Då Under Rätt i hufwudsaken undersökning fulländat, warde den, jemte des utlåtande öfwer målet i de fall, då Under-Rätts Utslag, enligt Lag, följa bör, genast til Swea Hof-Rätt insänd.

Hof-Rätten åligge då, at ofördröjligen af Tryckfrihets- Commitéen,  åt hwilken alla til målet hörande Handlingar meddelas skola, infordra des betänkande, som , uppå anförda skäl bör innehålla bestämdt utlåtande, ej mindre, om answar för Skriftens utgifwande äger rum, än om Uplagan bör sequestreras  och til utspridande förbjudas, samt desutom innefatta Commitéens  yttrande, huruwida upgift af Författarens namn bör kunna Boktryckaren åläggas.

Derefter döme Hof-Rätten, som, hwad den sistnämda omständigheten beträffar, har at iakttaga, det upgiften af Författarens namn, hwilken ej annorstädes än hos Hof-Rätten fordras må, skal wid intet annat tilfälle kunna anbefallas, än då Hof-Rätten, efter målets utredande, finner detta wara af urbota beskaffenhet, eller Boktryckaren pröfwas äga den ringa förmögenhet, at böterne, då de öfwerstiga Sexton Riksdaler Tretiotwå Skillingar, måste i fängelsestraff förwandlas.

Skiljer sig Hof-Rättens Dom från Tryckfrihets- Commitéens  yttrande, gånge den icke i werkställighet, utan hänskjutes til Högsta Domstolen och förfares dermed widare, som här ofwan, i fråga om qwarstad, sagdt är.

Instämmer Hof-Rättens Dom til alla delar med Tryckfrihets- Commitéens  utlåtande, och Författaren deröfwer ej klagar, äge Domen full kraft och werkan.

3 Comment

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google