Femdom

Nazi gay armé

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

brud naken fitta
armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

armé nazi gay

Förintelsen av tyska : Die Vernichtung [dɪ ˌfɛɐ̯ˈnɪçtʊŋ]   lyssna ; även känt som Shoah hebreiska : השואה [ h aʃɔ ʔ ˈa] , HaShoah , "katastrofen" , [ c ] var ett folkmord där omkring 6 miljoner judar dödades av Nazityskland under perioden kring andra världskriget. En bredare definition inkluderar även naziregimens systematiska dödande av andra grupper, som romer , sovjetiska krigsfångar, polacker , civila sovjetmedborgare, homosexuella , personer med funktionsnedsättningar , Jehovas vittnen och andra politiska och religiösa motståndare.

Det beräknas att Tysklands nazistiska regering under sina 12 år vid makten dödade mellan 5,6 miljoner [ 16 ] och 6,3 miljoner [ 17 ] judar , varav cirka 2,9 miljoner [ 18 ] i förintelseläger där många mördades i gaskammare eller dog på grund av misshandel , svält , sjukdomar och hårt arbete. I siffrorna 5,6 6,3 miljoner ingår också de cirka en och en halv miljon judar som arkebuserades av bland annat de mobila insatsstyrkorna, Einsatzgruppen , på östfronten och de omkring   som dog till följd av gettoiseringen.

Det svenska namnet är en översättning av tyskans Die Vernichtung. Förintelsen skiljer sig från andra folkmord i historien på grund av de systematiska, industriella och statligt organiserade mordmetoderna och ifråga om nazisternas rasideologi som betraktade den germanska "ariska rasen" som en härskarras. Lagarna, som i sin helhet heter Lagen till skydd för det tyska blodet och den tyska äran , bestämde vem som var av tyskt blod, blandras, heljude, halvjude eller kvartsjude.

Äktenskap mellan judar och tyskar förbjöds och judarna fråntogs fullt medborgarskap och förlorade rösträtt och tillträde till offentliga arbeten. Systematisk förföljelse av judar har ägt rum upprepade gånger i historien och omnämns redan i Bibeln , och senare speciellt i Europa, sedan medeltiden. Cirka   hade lyckats lämna Tyskland på något sätt. Ordet "förintelse" finns belagt i svenskan sedan , som en avledning av verbet "förinta" med betydelsen "vara [eller] bliva förintad; tillintetgörelse; död, förgängelse".

Begreppet "Förintelsen", med särskild syftning till folkmordet på judar, är en direktöversättning av ett tyskt ord, Vernichtung , [ 20 ] i den terminologi som nazistpartiet själva ibland kunde använda när man pratade om det systematiska mördandet av Europas judar, men fanns med redan i Tysksociala Reformpartiets program Begreppet "Förintelsen" kom att användas speciellt efter krigsslutet.

Bland annat i modern tyska parallellt med "Schoah" , engelska , danska och norska används begreppet Holocaust med betydelsen " eldoffer , helt brännoffer ", ursprungligen från grekiska ὁλόs hel och kau s tos bränd , i bruk sedan antiken. Bibelns ord för judarnas ceremoniella brännoffer, som översatts holocaust , är dock h olokautoma. Under andra världskriget användes begreppet holocaust sporadiskt och förekom som ett etablerat begrepp vid Israels självständighetsförklaring Nazistpartiet utnyttjade skickligt utbredda, gamla antisemitiska attityder, missnöjet efter första världskriget Versaillesfördragets hårda villkor , ekonomisk misär, tidens rasbiologiska vetenskapstrender och somliga judars framgångar, för att uppvigla till skuldbeläggande av judarna för den ekonomiska depressionen i Tyskland.

Nazistpartiet kom att konstruera uppfattningen att judarna hade ett samhällsfarligt, avvikande beteende och bestod av ett genetiskt undermåligt material, varför det var viktigt att begränsa deras rörlighet, för att i preventivt syfte skydda samhället mot brott och degenererad kultur. Även den politiska spänningen omkring kommunismens framstötar beskylldes till viss del vara styrd av judar; flera prominenta kommunistiska tänkare var judar.

Nazistregimen, speciellt SA , uppviglade till och misshandlade politiska motståndare och judar. Den 30 januari utnämndes Hitler till tysk rikskansler och införde året därpå enpartidiktatur med sig själv som Führer. Redan samma år inrättades i Dachau vid München det första koncentrationslägret. Här var huvudsakligen politiska motståndare internerade. Strax efter Hitlers maktövertagande inleddes inskränkandet av judarnas rättigheter. Judarna tvingades lämna myndighetstjänster, och från april blev deras affärer bojkottade.

Med Nürnberglagarna miste judarna grundläggande medborgerliga rättigheter, sedan kom allt strängare lagliga begränsningar successivt fram till En del inom den tyska kyrkan protesterade mot utvecklingen med till exempel judediskrimineringen, i opposition mot nazifieringskrafterna och hitlerdyrkan inom kyrkan, och proklamerades Bekännelsekyrkan , där Karl Barth och Dietrich Bonhoeffer var viktiga gestalter.

Denna förföljdes dock och många präster och ledare fängslades till exempel för hjälp till judar. Bonhoeffer med flera avrättades i andra världskrigets slutskede. Även andra skikt i det tyska samhället försökte skydda judiska medborgare. Mest känd idag är Oskar Schindler , en fabrikör som först bara utnyttjade judarna som arbetskraft [ källa behövs ] , men sedan såg till att rädda cirka judar från avrättning.

Hitler yttrade den 30 januari i den tyska Riksdagen: "Om den internationella finansjudendomen, inom och utom Europa, än en gång skulle lyckas störta folken in i ett världskrig, då blir resultatet inte en bolsjevisering av jorden och judenhetens seger, utan tvärtom den judiska rasens förintelse i Europa!

Fram till andra världskrigets början var målet för nazistregimens politik att tvinga judarna till emigration ur Tyskland. Olika planer fanns för detta, bland annat en plan diskuterad att tvinga ut alla Europas judar till Madagaskar , kallad Madagaskarplanen. Vid ockupationen av Polen och fälttåget mot Ryssland ändrades nazistregimens strategi; man inledde ett utrotningskrig mot judarna, med ännu värre diskriminering och de tvingades enligt medeltida modell bära en synlig gul " judestjärna " [ 39 ].

Omkring polska familjer, inklusive små barn kom att avrättas till följd av lagen. I andra områden var straffsatsen för hjälp till judar mer differentierad.

I de flesta större städer som Nazityskland ockuperade tvingade man den judiska befolkningen att leva i särskilda getton , en studie av United States Holocaust Memorial Museum har identifierat sådana belägna i Frankrike i väster, i Tyskland självt och österut i Polen och Ryssland. Gettona stängdes sedan för att förhindra in- och utresor.

På grund av hunger, kyla och godtyckliga mord minskade folkmängden stadigt i dessa stängda getton. Från dessa getton deporterades senare judarna till koncentrationsläger. Gettot fick ha en judisk styrelse som förväntades välja ut dem som skulle komma i tur för deportation, något som dessa ibland vägrade medverka till och i stället valde kollektivt självmord.

Under Operation Barbarossa kriget mot Sovjetunionen följde Einsatzgruppen efter de reguljära arméerna. De företog massarkebuseringar av judiska civila, till exempel i Babij Jar vid Kiev , men även av andra sovjetmedborgare. Heydrich ansåg rättegångar vara onödigt tidsslöseri och befallde direkt avrättning för att hinna döda alla, i öst speciellt samhällsledare, präster, högutbildade och judar, och så krossa " undermänniskornas " samhälle.

De nazistiska koncentrationslägren och förintelselägren var två olika typer av läger. Förintelselägren tillkom för att på ett snabbt och effektivt sätt mörda större grupper av judar inom Operation Reinhard som påbörjades Koncentrationslägren däremot var först endast tänkta som interneringsläger för politiska motståndare.

Det första lägret Dachau inrättades i mars , knappt två månader efter att Adolf Hitler blivit utnämnd till rikskansler. På grund av motgångarna i kriget trappade Tyskland upp produktionen av krigsmaterial och fångarna i koncentrationslägren användes som slavarbetare.

Nu skedde en kraftig ökning av antalet internerade fångar; människor deporterades från hela Europa till lägren. Inom Tyska Riket utgjorde judarna endast en mindre del av de internerade, däremot var de i majoritet i lägren i öst. Lägren Majdanek och Auschwitz -Birkenau skilde sig från de andra koncentrationslägren genom att de även blev förintelseläger. Bara i dessa två läger mördades över en miljon judar. Från alla av Nazitysklands ockuperade länder deporterades judiska personer till koncentrationsläger.

Många dog redan under transporten i de tillslutna järnvägsvagnarna, till exempel av törst. Efter ankomsten valde SS-läkare ut dem som kunde arbeta och dem som direkt skulle mördas. De sistnämnda, främst barn, gamla och sjuka, fördes direkt till gaskamrarna, som var kamouflerade som duschrum för att offren inte skulle fatta misstankar, ofta förda dit av kapos [ 44 ] , kollaborerande , privilegierade fångar.

Där blev de förgiftade med Zyklon B , ett medel mot skadedjur med blåsyra som verksamt ämne. Döden kom relativt snabbt, vanligen inom några minuter, men under stark ångest. Därefter brändes liken i krematorier. SS tog tillvara hår och guldtänder samt offrens personliga ägodelar, till exempel kläder, glasögon, väskor och värdesaker. Dock fick kapos ofta göra det värsta eftersom SS-männen själva kunde känna motvilja.

Det finns än i dag överlevande från koncentrationslägren, bland dem föreläsaren Emerich Roth och rättsläkaren Jovan Rajs. I koncentrationslägren utfördes även medicinska experiment på internerna. I Auschwitz -Birkenau var lägerläkaren Josef Mengele ledande i flera typer av vetenskapligt tvivelaktiga försök, varunder fångarna utsattes för stort lidande och oftast avled. Bland annat injicerade han smittoämnen med dödliga sjukdomar i internernas kroppar och gjorde experiment med olika kirurgiska ingrepp.

Mengele var särskilt intresserad av experiment på enäggstvillingar. Andra övergrepp fångarna utsattes för var experiment för att bestämma dödlighetsgränsen för påfrestningar och trauma vid till exempel nedkylning eller höga trycknivåer. En annan läkare som utsatte koncentrationslägerfångar för omänskliga experiment var Carl Clauberg. SS, och då i huvudsak företrädare för Einsatzgruppen , ansåg snart att metoden att skjuta ihjäl människor framstod som "ineffektiv" och alltför uppenbar.

SS-männen påverkades negativt av den psykiska anspänningen, trots sin fanatism. Himmler bevittnade själv en arkebusering av omkring personer i Minsk i mitten av augusti och blev då illamående och skakad. Hösten provade nazisternas säkerhetstjänst att döda judar med kolmonoxid i mobila gasvagnar. Avrättning med gas hade tidigare använts vid dödandet av bland annat personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar i en aktion som kallades " eutanasiprogrammet " dödshjälpsprogrammet eller Aktion T4.

SS-ledningen var dock inte helt nöjd med de första gasningsexperimenten med dieselmotorer, och man planerade då att uppföra gaskammare i förintelseläger för att kunna avrätta så många judar som möjligt under kort tid.

Dessa läger började uppföras inom Operation Reinhard , en hemlig SS-operation vars syfte var att avliva de judar som fanns i getton och läger i öst, främst i Generalguvernementet. Lägren Sobibór , Bełżec och Treblinka lydde under Operation Reinhard; Auschwitz-Birkenau och Majdanek hörde till det centralstyrda nätet av koncentrationsläger och de övriga förintelselägren leddes av SS lokalt.

Dessa läger fanns i:. Wannseekonferensens syfte var att dra upp riktlinjerna för hur " den slutgiltiga lösningen av judefrågan " praktiskt skulle genomföras.

I protokollen från konferensen ser man att tanken var att mörda sammanlagt 11 miljoner judar , trots att ord som " massmord " och "förintelse" inte nämns; det var underförstått. Minst hälften av deltagarna torde varit väl förtrogna med verksamhetens art. Det har debatterats hur mycket av detaljerna kring morden som Führern kände till eller hade beordrat uttryckligen, samt de faktiska drivkrafterna bakom dem.

Det var även vanligt bland befälhavarna för de fyra Einsatzgruppen. I det största förintelselägret Auschwitz-Birkenau mördades troligtvis 1  —1   människor varav en miljon var judar. Att beräkna det exakta antalet offer försvåras av att många personer inte blev registrerade, innan de dödades i gaskamrarna. De som registrerades i akterna angavs ha avlidit av diverse sjukdomar. Därtill försökte nazistpartiet sopa igen spåren efter verksamheten när de retirerade från området i hopp om att inte avslöjas.

Antal dödade judar enligt boken " Dimensionen des Völkermordes " av Wolfgang Benz. Bland annat historikerna Donald L. Niewyk och Francis R. Nicosia hävdar att begreppet Förintelsen även bör omfatta mord på andra grupper.

Dödsoffren inkluderar:. Om man räknar in alla dessa stiger antalet dödsoffer till 11 miljoner. Totalt dog uppemot 78 miljoner människor i Andra världskriget. Nazityskland och till Tyskland knutna stater erövrade det mesta av Europa. Till axelmakterna , den allians av fascistiska stater som stred mot de allierade , hörde Tyskland, Italien, Ungern, Rumänien och Bulgarien. Lierade med dem var Finland, Kroatien och Slovakien.

I de flesta av dessa länder fanns kollaboratörer som överlämnade judar åt naziregimen.

1 Comment

  • Trupperna i Marocko anslöt sig omedelbart till honom och överfördes snabbt till södra Spanien. Armé Fetisch Latex Militär. Francos styre har bland annat betecknats som totalitärt , [ 19 ] auktoritärt , nationalistiskt , militärt , antikommunistiskt och antiliberalistiskt. El Pardo Madrid , Spanien. Omfattningen stod därmed inte klar förrän efter krigsslutet. Läst 13 januari Hitler yttrade den 30 januari i den tyska Riksdagen: "Om den internationella finansjudendomen, inom och utom Europa, än en gång skulle lyckas störta folken in i ett världskrig, då blir resultatet inte en bolsjevisering av jorden och judenhetens seger, utan tvärtom den judiska rasens förintelse i Europa!

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google