Femdom

S ett kön

ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

brud naken fitta
ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

ett kön s

Webbplatsens alla funktioner kommer tyvärr inte fungera om din webbläsare har JavaScript avstängt. Vänligen aktivera JavaScript i inställningarna för din webbläsare. Den individbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Myndigheten ska även analysera och bedöma den individbaserade statistiken. Individbaserad statistik är statistik som direkt eller indirekt rör fysiska personer. Ett exempel på det är hushållsstatistik, där enpersonshushåll och hushåll som består av en ensamstående kvinna eller man med barn kan delas upp efter kön.

I årsredovisningen ska myndigheten presentera alla sådana individuppgifter i tabeller och diagram för kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar, i alla för redovisningen relevanta kombinationer av variabler. Statistik över företag, bostäder och dylikt faller utanför begreppet, om inte statistiken indirekt faktiskt avser fysiska personer. Statistik över företagare eller boende är sådana exempel. Myndigheten ska redovisa hur verksamheten har utvecklats.

Det innebär att ni ska jämföra data över tid. Det aktuella årets uppgifter ska alltså jämföras med motsvarande uppgifter från minst två år tillbaka. När data avser individer är huvudregeln att myndigheten redovisar efter kön. Könsuppdelad statistik över tid innebär att både kvinnor och män, flickor och pojkar, så långt det är möjligt blir synliga i statistiken för hela tidsserien.

När myndigheten arbetar med årsredovisningen är det lämpligt att använda årtal som övergripande indelningsgrund, om inte annat krävs i verksamheten.

Myndigheten kan eller får inte alltid dela upp individbaserad statistik efter kön. Det finns tre särskilda skäl att inte dela upp individbaserad statistik efter kön:. Med saknat underlag menas främst att det finns undersökningstekniska svårigheter att urskilja kön.

Exempelvis kan ett räkneverk för besöksfrekvens vara blint för kön. Det kan också handla om fall där skattningarna blir alltför osäkra.

Det finns en risk att individers identitet röjs när myndighetens underlag baseras på ett urval som inte är tillräckligt stort för att genomgående kunna redovisa kön i kombination med andra variabler. Myndigheten bör i dessa fall överväga ett större urval, eller en annan förändring av undersökningen som garanterar individers anonymitet. I sammanhanget bör myndigheten också ta hänsyn till andra krav som ställs på myndigheten, till exempel till tredje parts uppgiftslämnarbörda och egna kostnader.

Det kan också vara så att myndigheten inte får använda uppgift om kön, eftersom det kräver särskild hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen GDPR, The General Data Protection Regulation. Om myndigheten inte uppdelar individbaserad statistik efter kön ska ni ange vilket av de tre skälen som åberopas och varför. Självskattade uppgifter om kön innebär att individen själv får ange sitt kön.

I undersökningar baserade på självskattning förekommer ibland fler svarsalternativ än kvinna, man, flicka och pojke. För att ge läsaren bättre förutsättningar att tolka statistiken bör det framgå av resultatredovisningen vilka utgångspunkter och metoder myndigheten har använt för att samla in uppgift om kön. Syftet med att könsuppdela statistiken är att visa hur resultaten av verksamheten, eller vidtagna åtgärder i verksamheten, ser ut för kvinnor, män och eventuella ytterligare grupper i de fall då statistiken rör individer.

Myndigheten ska därför analysera och bedöma även den individbaserade statistiken. Det räcker inte att enbart kommentera eller beskriva vad tabeller och diagram visar för att göra analysen.

Myndigheten ska också föra ett analyserande resonemang om verksamhetens resultat i förhållande till gruppen kvinnor respektive gruppen män. I analysen bör ni exempelvis förklara. När det gäller bedömningar bör dessa relatera till utvecklingar eller mönster som myndigheten har förutsättningar att påverka med sin verksamhet.

Den statistik som har använts ska ge en situations- eller en utvecklingsbild för båda könen. Det kan handla om att till exempel svara på följande frågor:. I de fall annan information utöver kön har presenterats i tabeller bidrar även den informationen till analysen. Statistiken kan i så fall vara sammansatt av flera andra variabler än kön, som till exempel ålder, region, bakgrund, utbildning. JavaScript är avstängt. Fråga ESV. Start Statens ekonomi Redovisning Resultatredovisning Könsuppdelad statistik Myndigheten ska dela upp individbaserad statistik efter kön Den individbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen ska vara uppdelad efter kön, om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Jämförelser över tid och övergripande indelningsgrund Myndigheten ska redovisa hur verksamheten har utvecklats. Särskilda skäl att inte dela upp individbaserad statistik efter kön Myndigheten kan eller får inte alltid dela upp individbaserad statistik efter kön. Det finns tre särskilda skäl att inte dela upp individbaserad statistik efter kön: Myndigheten saknar underlag som möjliggör uppdelning efter kön.

En uppdelning efter kön riskerar röja individers identitet. Redovisningen skulle kräva hantering av personuppgifter som myndigheten inte har rätt att behandla. Uppgift om kön kan samlas in på flera sätt Myndigheten kan samla in uppgifter om kön på olika sätt, till exempel från personnummer självskattade uppgifter om kön som myndigheten samlar in genom exempelvis enkäter eller intervjuer.

Analys och bedömning av den individbaserade statistiken Syftet med att könsuppdela statistiken är att visa hur resultaten av verksamheten, eller vidtagna åtgärder i verksamheten, ser ut för kvinnor, män och eventuella ytterligare grupper i de fall då statistiken rör individer. I analysen bör ni exempelvis förklara skillnader mellan könen likheter mellan könen trender förändringar.

Det kan handla om att till exempel svara på följande frågor: Har utvecklingen varit densamma för båda könen? Finns det ett könsmönster, det vill säga finns det en systematisk skillnad till någons för- eller nackdel? Vi använder kakor för att följa upp användningen och för att underlätta ditt besök. Mer om kakor på esv.

2 Comment

  • Lagen gäller inom områdena arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst och flera andra samhällsområden. Risken att utsättas för sexuella trakasserier verkar vara större i vissa branscher, till exempel inom vård och omsorg, hotell, restaurang och handel. Fyll i din mejladress om du vill ha återkoppling Skicka. Åsa Karlsson S. Webbplatsens alla funktioner kommer tyvärr inte fungera om din webbläsare har JavaScript avstängt. Nästan alla organismer som är tillräckligt stora för att ses med blotta ögat har sexuell förökning, även om vissa även kan föröka sig asexuellt. Det finns tre särskilda skäl att inte dela upp individbaserad statistik efter kön: Myndigheten saknar underlag som möjliggör uppdelning efter kön.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google