Erotic

Jaklin xxx foto

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

brud naken fitta
foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

foto jaklin xxx

Skicka artiklar på högst ord till ansvarig utgivare per e-post. Innehållet i varje artikel svarar insändaren själv för. Omslagsbild: Kalid Moallim, ursprungligen från Somalia, går på lättläst språkcirkel hos Johanna Wassholm på Norrköpings stadsbibliotek. Foto: Said Zenhari. Jag har en kompis från Iran. Finns det snö i Iran har blivit ett sorts kodord för trött på att höra det igen.

Under sina närmare 20 år i Sverige har han fått den frågan hur många gånger som helst av svenskar han träffat. Att mötas i ett samtal är en konst, och jag förmodar att jag trampat i klaveret många gånger när jag träffat människor från andra länder, hemma eller utomlands.

Och tålmodigt och väluppfostrat har de haft överseende. Mångkultur Det är novembergrått och snöblaskar ute medan vi lägger sista handen vid det här numret av Biblioteken i Östergötland, som handlar om mångkultur och utveckling av biblioteksservice på andra språk än svenska.

I Lärmiljöprojektet har biblioteken och integrationssamordnarna i kommunerna mötts för att samarbeta kring integration och digital delaktighet. Det är ett spännande arbete som kräver en del mänsklig kompetens i konsten att mötas.

Barnbokslut Det finns fler områden där det kan uppstå kulturkrockar. Till exempel i Barnombudsmannens rapport Kom närmare kunde vi läsa att bara 25 procent av barnen upplever att de tas på allvar och blir bemötta med respekt på biblioteken.

Här finns mycket att göra och det behövs strategier och prioriteringar. Bibliotekschefer i Mellansverige kommer att inleda med en heldag om barnkonventionen och barnbokslut, närmare bestämt den 18 januari i Örebro. Ordets makt I fredags var jag på KB:s stämma. Det var ju kul. Att bli inbjuden, menar jag. Men det var minst fjärde gången jag hörde riksbibliotekarie Gunnar Sahlin uttrycka sin stora indignation över att inte KB fått hand om pengarna till den regionala biblioteksverksamheten.

Finns det snö i Iran? Jag hörde till dem som ansåg att KB borde ha hand om bidragen för regional biblioteksverksamhet. Ansvar, befogenheter och resurser bör hänga ihop. Nu vill jag se visioner och en vilja till dialog om en nationell biblioteksstrategi. Jag tror på ordets makt. Om vi har en gemensam biblioteksstrategi kommer de flesta att arbeta i den riktningen och vi kommer att få större jämlikhet och bättre kvalitet på biblioteksverksamheten i landet. Jag tror på samverkan och dialog, även om man kulturkrockar emellanåt.

Riktigt kul! Biblioteken i Östergötland gillar samarbete. Det märktes tydligt på chefsmötet häromdagen. Det är bra stämning och innan året är slut bör underlaget för det gemensamma biblioteksdatasystemet vara klart för annonsering. Och i februari blir det gemensam kickoff för alla som arbetar på kommunbiblioteken i länet.

Som en inledning till ytterligare samarbete. Det ska bli riktigt kul! Jag ser fram emot Och innan dess kommer det säkert mer snö både här och i Iran. Ja det finns det. Lästips om människor, kulturer, möten och omöten: Milan Kundera, Okunnigheten.

Vilka politiska visioner har hon på området? Jag ställde frågan i ett öppet brev till ministern inför ett nationellt upprop om ökad digital delaktighet som hölls i Stockholm. I brevet berättade jag också om östgötabibliotekens satsning på Internet för alla.

Svaret lät inte vänta på sig! Jag vill höra mer om bibliotekens roll, om satsningen i Östergötland som fick åriga Gun Nydahl att lära sig datorer så att hon nu håller daglig kontakt med sina sex barnbarn via Facebook.

Det sade Anna-Karin Hatt c , nyutnämnd IT-minister, i sitt första offentliga tal i samband med Internetdagarna Nu är inbjudan skickad till regeringskansliet Text: Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Nu bjuds IT-ministern in till en dag på Mjölby bibliotek Syftet är att berätta om erfarenheterna av arbetet för breddad digital delaktighet, informera om det nationella arbete som bedrivs och diskutera behovet av vidare insatser.

Om ministern kommer får hon givetvis möta Gun Nydahl från Mjölby, representanter från bibliotek och studieförbund medverkar liksom Foto: Sandra Baqirjazid nationella projektet IKT-lyftet, Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet samt stiftelsen. SE har stöttat projektet Internetguidning på östgötabibliotek. Ur programmet: n Så arbetar biblioteket praktiskt med handledning och inspiration för internetovana.

Gun Nydahl från Mjölby är känd från östgötabibliotekens e-kampanj Internet för alla som genomfördes under oktober månad Gun gav röst åt det digitala utanförskapet, och många kände igen sig.

Nu har hennes berättelse nått ända fram till regeringen! Det framkom när ministern gjorde sitt första offentliga framträdande i samband med Internetdagarna i Stockholm. Frågan om ett informationssamhälle för alla är viktig när det nu ska skapas en digital agenda för Sverige. Biblioteken har, tillsammans med många andra aktörer, ett ansvar för att öka den digitala delaktigheten i samhället, framhöll Anna-Karin Hatt.

Hon sade också att hon vill höra mer om östgötabibliotekens satsning på gratiskurser för internetovana. Projektet Nytta och nöje på nätet internetguidningar på östgötabibliotek har hittills under året hjälpt två tusen östgötar att ta de första stegen in i den digitala världen.

Det öppna brevet publicerades på stiftelsen. Dagen därpå inleddes konferensen Internetdagarna, med över tusen deltagare, där IT-ministern var en av huvudtalarna.

Läsa hela blogginlägget här: n Info om satsningen i Östergötland. Nu är det klart att folkbildning och bibliotek går ihop i en gemensam nationell kampanj för ökad digital delaktighet under åren Målet är att nå minst vuxna svenskar som idag står utanför informationssamhället.

Det innebär att cirka östgötar ska nås av kampanjen. Manifestet som markerar starten på det stora IKT-lyftet undertecknas av en rad organisationer på nationell nivå den 3 december Genom att skriva på åtar sig organisationerna att arbeta aktivt för att minska den digitala klyftan i samhället. Historiskt stark bas Svensk biblioteksförening, länsbiblioteken, projekt IKT-lyftet, Folkbildningsförbundet, Folkbildningsrådet, studieförbunden, Utbildningsradion, Rörelsefolkhögskolorna RIO, lärcentraorganisationen Nitus, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Kungliga biblioteket samt Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

SE står bakom uppropet. Eftersom samtliga länsbibliotek genom SLB samt svensk biblioteksförening också valt att underteckna, har vi en mycket stark historiskt stark bas, som ger goda förutsättningar även för andra organisationer som t ex UR, TPB, Hjälpmedelsinstitutet, Nitus etc att engagera sig och hitta sin roll i arbetet. Varken bibliotek eller folkbildning kommer att kunna engagera alla delar av verksamheten, men tillräckligt många för att det ska ge effekt. Det säger Ann Wiklund, samordnare för det nationella projektet IKT-lyftet, och spindeln i nätet i detta historiska nätverk för ökad digital delaktighet.

Gemensamt mål Tillsammans ska vi kraftsamla genom ett gemensamt mål, och för att vårt arbete ska få större legitimitet och tyngd. Med ett gemensamt mål är det också lättare att kommunicera behovet av samverkande insatser med beslutsfattare. För att lyckas måste vi samverka brett nationellt, men också regionalt och lokalt i kommunerna med andra verksamheter som till exempel socialtjänst, omsorgsverksamhet, mödravård, flyktingsamordnare och vuxenutbildning, fortsätter Ann Wiklund.

Foto: stock. Undertecknandet kommer att direktsändas på stiftelsen. Digitala klyftan ABF Östergötland satsar stort på digital delaktighet Text: Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Tanken är att erbjuda kostnadsfria studiecirklar i vardagsanvändning av internet. Under rubriken Internet ett verktyg i vardagen erbjuds en utbildning som omfattar 12 studietimmar och är uppdelad på fyra tillfällen.

Det blir en introduktion till internet som handlar om både nytta och nöje. Målgruppen är inte den absoluta datornybörjaren utan snarare den som vill komma igång med användningen av internet. Deltagarna kommer att få bekanta sig med TV, radio och dagstidningar på nätet liksom olika myndigheters webbplatser. Olika sätt att skaffa sig e-post, hur handel och betalningar går till och hur man bokar biljetter av alla slag är andra exempel ur kursinnehållet.

Genom att gå ut till fackföreningar, hyresgästföreningar och pensionärsföreningar hoppas man nå ut brett med möjligheten att arrangera cirklar. Målet är att nå östgötar under året.

Samarbete med biblioteken Det blir nu också nya möjligheter för samarbetet med biblioteken inte minst på småorterna. Sedan tidigare har vi i samarbete med ABF studiecirklar för internetnybörjare på de små filialerna i Mogata och Östra Ryd i Söderköpings kommun. På filialen i Skänninge pågår en studiecirkel i släktforskning. Allt tack vare ABF:s portabla enheter som ger nya möjligheter på filialbiblioteken som annars inte har datorer nog att erbjuda gruppundervisning. Först ut bland filialer på småorterna i den nya satsningen blir Horn och Rimforsa i Kinda, där bibliotekschef Thomas C Ericsson nu går ut med erbjudandet om cirklar via anslag i biblioteket.

Biblioteken åtar sig att marknadsföra cirklarna och samla in intresseanmälningar liksom att tillhandahålla lokalen gratis. Foto: Jörgen Dahlberg Östergötland får mer pengar för digitalt medborgarskap Text: Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Internet är snabbt, smidigt och självklart för väldigt många. För att kunna ta del av det svenska samhället i dag krävs att du har tillgång till och kan hantera internet som på kort tid blivit det självklara verktyget för en mängd samhällstjänster.

Listan kan göras hur lång som helst: n Försäkringskassan ger snabbare svar om du använder deras internettjänst n Att betala räkningen på webben är gratis, men kostar pengar i banklokalen n För att kunna söka arbete krävs en e-postadress n Anmälan till barnomsorgen ska göras på kommunens webbsida n Alla bostadsbolag annonserar ut sina bostäder snabbast på nätet Den som inte har tillgång och kunskap riskerar att hamna helt utanför.

Är man dessutom ny i Sverige riskerar utanförskapet att bli dubbelt. Då var målet att nå att ca östgötar det blev 2 ! För den som ska etablera sig i Sverige är det nödvändigt att använda internet i kommunikation, studier och informationssökning. Man behöver helt enkelt ett digitalt medborgarskap. Vi vill främst vända oss till: n Nyanlända som deltar i kommunernas introduktionskurser och har behov av olika former av stöd i internetanvändning för att etablera sig i Sverige.

Handledning som drop-in Exempel på koncept som vi vill prova: n Kurser med svenskspråkig ledare med stöd av tvåspråkiga personer gärna ungdomar som kan ge deltagarna nödvändigt språkstöd. Kurserna kan erbjudas som en del i kommunernas obligatoriska introduktion av nyanlända. Fortsättning av Lärmiljöer Parallellt pågår lärmiljöprojektet som för innevarande år har beviljats kr från Kulturrådet för att utveckla och tydliggöra bibliotekens möjligheter att bidra till mångkultur, integration och ökad digital delaktighet för personer i Östergötland med utländsk bakgrund.

Inom ramen för det projektet genomförs: n Marknadsföring om de möjligheter som erbjuds via bibliotekens lärmiljöer och annat utbud lokalt och via Internationella biblioteket.

Det gäller både vuxna och barn, bland annat i samarbete med förskolorna i Klockaretorpet. Marianne Lindberg på barn- och ungdomsavdelningen berättar att samarbetet initierades av förskolan Valthornet. Det har nu lett till en rad konkreta insatser.

På huvudbiblioteket finns en hylla Samma bok flera språk där man kan låna samma titel på svenska och på något annat språk.

7 Comment

  • In his oral introduction of the bill to the Senate floor he began with a hypothetical scenario:. Det är den typen av skärm vi vanligen menar när vi pratar om den speciella skärmen på läsplattorna, men det finns ett par alternativa tekniker och fler är under utveckling. Lies are not confined to lower ranking policy members of the Department of Defense, however. If California and the rest of the Southwestern United States had stayed part of Mexico, the people who live in these states would be living a life similar to the life of the people in Mexico. It has become evident that many who join the ranks of Uncle Sam's military are viewed by their superiors in the Pentagon as just that: experimental animals to be used for secret inoculation and non-consensual medical research. Då bjuder vi också in allmänheten.
  • We must go into Mexico and begin helping. A virus, Dr. Uppdrag och roller 2. Man känner sig frustrerad eftersom texten inte blir som man vill. I filmhyllorna samsas vad som ses som "vanliga" filmer med djursexfilmer. It may work in isolated areas like LA and Detroit where race riots have erupted.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google