BDSM

Mormor i träldom

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

brud naken fitta
träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

träldom mormor i

Hans fader, August Edler von Hayek , var läkare och professor i botanik. Han var anställd vid det kommunala hälsoministeriet och dessutom var han föreläsare i botanik vid Universitetet i Wien. Friedrichs farfar var läraren Gustav Edler von Hayek och hans farmor var Sidonie Mayerhoferová Hans moder, Felicitas von Juraschek, kom från en rik, konservativ, jordägande familj. När hennes moder dog, innan Friedrich föddes, fick hon ärva en stor förmögenhet.

Friedrichs morfar var professorn Franz von Juraschek, och hans mormor var Johanna Stallner. Och nu när vi har sett en ny form av slaveri uppstå inför våra ögon, har vi så totalt glömt bort varningarna att det knappast faller oss in att de båda kan ha något med varandra att göra. Friedrich hade två yngre bröder. Heinrich och Erich som var fem år yngre än Friedrich. Båda bröderna var födda i Wien. I mars tog han värvning i den österikisk-ungerska armén. Han tjänstgjorde i ett artilleriregemente under första världskriget.

I november började han studera juridik och nationalekonomi vid "Der Universität Wien" och tog doktorsexamen i båda ämnena respektive Han reste till USA Han återvände till Wien och började nu sitt författarskap.

Hayek flyttade år till England och var professor vid "London School of Economics", Han fick nu en hedersprofessur vid "Die Universität Salzburg".

Hayeks lärofader var den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises Hayek dog den 23 mars i Freiburg, Tyskland. Han börjar sin bok med en historisk tillbakablick på individens situation. Han kritiserar den liberala tanken laissez-faire och anser att denna princip har gjort stor skada för den liberala saken.

Hayeks liberala grundprincip är " Hayek betonar att ordet frihet används både av socialister och liberaler men att dessa båda har olika tolkningar av detta ord. För en liberal innebär ordet frihet, frihet från tvång, frihet från andra människors godtyckliga makt, frihet från bojor som inte lämnade individen något annat val än att lyda order från en överordnad som han var bunden vid. För en socialist betyder ordet frihet, enligt Hayek, frihet från nöd, frigörelse från omständigheternas tvång som ofrånkomligen begränsar valfriheten för oss alla, om än långt mer för somliga än för andra.

Innan människan kan bli verkligt fri måste den fysiska nödens despoti brytas, det ekonomiska systemets hindrande band lossas. Enligt Hayek innebär denna syn att frihet är bara ett annat ord för makt eller rikedom.

Kravet på frihet var bara ett annat namn på det gamla kravet på en jämlik förmögenhetsfördelning, enligt Hayek. Det gemensamma användandet av ordet frihet innebar att många liberaler lockades in på den socialistiska stigen, fortsätter Hayek.

Därför såg inte dessa förblindade liberaler att socialismen skulle leda till frihetens motsats. Det finns ett gemensamt drag mellan socialismen och kommunismen samt mellan fascismen och nazismen. Dessa ideologier slutar alltid i ofrihet och diktatur, i en totalitär stat.

Det är därför inte förvånande, anser Hayek, att många socialister övergår utan svårigheter till fascismen eller nazismen t. Mussolini och Quisling i Norge. Begreppet socialism kan betyda och används ofta som beteckning för social rättvisa, större jämlikhet och trygghet.

Med andra ord för socialismens syfte. Men för att nå dessa syften används metoder som avskaffandet av privat företagsamhet och av privat ägande av produktionsmedlen samt skapandet av en planekonomi som innebär att vinsten som styrmedel ersätts av ett centralt planeringsorgan. Det är omöjligt, enligt Hayek, att en enda person eller styrelse effektivt kan ha överblick på alla relevanta fakta t. Istället är det absolut nödvändigt att decentralisera till olika organs frihet att justera sin verksamhet efter de faktiska förhållandena som de och inga andra kan känna till.

Detta är exakt vad prissystemet gör under frikonkurrens vid privat företagsamhet och privat ägande av produktionsmedlen. Det finns de socialister som förkastar medlen men värdesätter ändamålen.

Hayek anser att det är bättre att kalla metoderna för kollektivism planering eller planekonomi. Tvister mellan liberaler och socialister handlar om metoder som är gemensamma för alla former av kollektivism inte de syften som socialisterna vill använda dem för.

Den ekonomiska liberalismen bygger på övertygelsen att effektiv konkurrens är ett bättre sätt än något annat att styra individuella insatser där den kan komma tillstånd, anser Hayek. Detta bygger på ett omsorgsfullt utarbetat juridiskt system för att konkurrensen skall fungera gynnsamt och att de lagregler som finns nu eller gångna tiders är fria från allvarliga brister. Ett effektivt konkurrenssystem behöver ett intelligent utformat och fortlöpande justerat juridiskt regelverk.

Detta regelverk skall förhindra oligopol- och monopolbildning och andra brott mot den fria konkurrensen samt motverka kartellbildning och protektionism. En rättsstat är enligt Hayek att " En ekonomisk planering av kollektivistiskt slag medför ofrånkomligen raka motsatsen till detta, enligt Hayek.

När regeringen måste bestämma hur många grisar som skall födas upp eller hur många bussar som skall gå, vilka kolgruvor som skall vara i drift eller hur mycket skor skall kosta i affärerna, kan dessa beslut inte härledas ur formella principer eller fattas för långa perioder i förväg.

Till slut blir det någons uppfattning som får avgöra vems intressen som är viktigast, anser Hayek. Ju mer staten planerar desto svårare blir det för individen att planera. Hayek medger att det finns en vinst med ekonomisk planering. Den kommer att ge en rättvisare och jämlikare förmögenhetsfördelning.

Men det pris vi får betala är större missnöje och större förtryck och ett intrång på den personliga friheten. Enligt Hayek går det att kombinera en ekonomisk trygghet med marknadsekonomi och individens frihet. Men inte med den typen av ekonomisk trygghet som socialister förespråkar.

Alla kan dock inte garanteras en viss inkomst om man fritt skall få välja yrke. Om man utfäster en sådan trygghet sker detta på bekostnad av andra människors trygghet. Hayek använder den militära hierakiska organisationen som exempel på en total ekonomisk trygghet för den enskilda individen men på bekostnad av en inskräkning av den individuella friheten. Hayek anger den antika grekiska stadsstaten Sparta som närmaste exemplet på där hela samhället ordnade en ekonomisk trygghet för den manliga medborgaren på bekostnad av individens frihet samt otrygghet för icke medborgare.

Ju mer man försöker skapa full trygghet genom att ingripa i marknadsekonomin ju större blir otryggheten, menar Hayek. Dessutom blir kontrasten mellan tryggheten för dem som har fått detta privilegium och den ständigt ökande otryggheten för de underpriviligerade i samhället.

Detta får som konsekvens att trygghet blir en symbol för status istället för självständigheten. En säkrad pension är viktigare än goda utsikter att arbeta sig upp.

Hayek anser att ett amerikanskt eller engelskt fascistiskt system troligen skulle skilja sig från den italienska Mussolinis diktatur eller den tyska Hitlers diktarur modellen. Om övergången sker utan våld kan detta innebära en bättre ledare än de två ovan nämnda. Då missnöjet med den långsamma och otympliga demokratiska proceduren råder i ett land och istället ingriper en stark person eller partiet som verkar stark och beslutsamt, som får saker och ting uträttade, kan innebära en lockelse för folket.

Detta har inträffat i många länder redan, de finns i Sydamerika, Afrika och Asien. Hayek anser vidare att det finns tre huvudskäl till att en stor och stark grupp sannolikt inte kommer att bildas av de bästa utan av de sämsta elementen i alla samhällen. Därför att ju högre utbildning och intelligens en människa har desto mer skiljaktliga är deras åsikter samt mindre troligt att de enas om gemensamma beslut. För det andra en diktator ka få stöd av från de fogliga och lättrogna som inte har en egen stark övertygelse utan godtar ett färdiggjort förslag om detta upprepas tillräckligt många gånger.

För det tredje det verkar vara lättare för människor att enas om ett negativt program, som hat mot fienden, avund mot dem som har det bättre än en positiv uppgift, anser Hayek. En teoretisk socialism är internationalistisk men den blir våldsamt nationalistisk när den omsätts i praktiken, anser Hayek och ger exempel hur det gick i Tyskland och Ryssland. Han fortsätter, i praktiken är socialismen totalitär överallt.

Totalitära stater får, med hjälp av propaganda, sin befolkning att tänka så som de vill att de skall tänka vilket innebär att känsla av förtryck i bland befolkningen är mindre än vad liberala länder vanligen tror, anser Hayek. Hayek menar att behovet av officiella doktriner för att styra och samla folket har det totalitära systemets teoretiker helt klart insätt.

Han ger exempel som Platons ädla lögner, Sorels myter, nazisternas rasdoktrin och Mussolinis korporativa stat. Dessa tankar blir till "vetenskapliga teorier".

Dessa "fakta och teorier" måste sedan spridas till skolor, tidningar, radio och film oavsett om de är sanna eller falska. Då förstärks tron att myndigheternas beslut är det rätta, fortsätter Hayek. Information som kan ge tvivel eller tvekan skall hemlighållas. Allt som kan leda till tvivel på regeringens klokhet eller skapa missnöje undanhålls folket.

Sanningen fastställs av makthavarna och alla måste tro på denna "sanning". Nationalsocialismens doktriner har en lång tankeutveckling som inte enbart har sitt ursprung i Tyskland utan sträcker sig utanför tyska gränser, menar Hayek. Dessa idéer har funnits i år, enligt Butlers bok. Hayek menar att dessa idéer kommer från det socialistiska lägret.

Efter krigshysterin år fördes dessa idéer från den marxistiska socialismens famn till arbetare och ungdomar och då in i den nationalsocialistiska fållan. Hayek hänvisar till professorn i statsvetenskap Werner Sombarts bok "Köpmän och hjältar", Händler und Helden. Han var i början av sitt liv marxistisk socialist men i boken "Köpmän och hjältar" förklarar han sin förakt för Englands handelskultur och det positiva tyska hjältekulturen. Hayek hänvisar även till den tyske professorn i statsvetenskap Johann Plenges bok "Marx und Hegel", Plenge var en övertygande socialist men gick över till nationalsocialismen.

Hayek hänvisar också till den tyske filosofie doktor i statsvetenskap Paul Lenschs bok "Three Years of World Revolution", Lensch var medlem av det socialdemokratiska partiets vänsterflygel i riksdagen. Hayek citerar ur boken "Tyskland representerar den revolutionära sidan i den pågående världsrevolutionen och dess största fiende, England, representerar den kontrarevolutionära sidan".

Hayek diskuterar om monopol skall vara i privata händer eller under statlig styre. Han menar att ett privat monopol är sällan helt totalt utan kan inte negligera konkurrens. Medan ett statligt monopol är alltid statsskyddat mot både konkurrens och kritik. Troligen, menar Hayek, är det bättre med en stark statlig kontroll över privata monopol än statlig ledning.

4 Comment

  • Kravet på frihet var bara ett annat namn på det gamla kravet på en jämlik förmögenhetsfördelning, enligt Hayek. Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Han fortsätter, i praktiken är socialismen totalitär överallt. I mars tog han värvning i den österikisk-ungerska armén. Hayek menar att dessa idéer kommer från det socialistiska lägret. Lensch var medlem av det socialdemokratiska partiets vänsterflygel i riksdagen.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google