Anal

Anal vilken 10

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

brud naken fitta
10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

10 anal vilken

Onkologi , Gastroenterologi , Kirurgi ,. De två vanligaste maligna tumörsjukdomarna i rektum och anus är rektalcancer respektive analcancer. Rektalcancer är av samma typ som finns i övriga kolon, d v s adenocarcinom, medan analcancer är av skivepiteltyp.

Rektalcancer förekommer från mitten av analkanalen och hela rektum, medan analcancer utgår antingen från den perianala vävnaden eller ett stycke upp i analkanalen till i höjd med linea pectinata. Rektalcancer, d v s adenocarcinom är en av de vanligaste cancerformerna i gastrointestinalkanalen. Cancer recti är något vanligare hos män. Analcancer skivepitelcancer är relativt sällsynt.

Cirka nya fall av cancer ani upptäcks varje år i Sverige. Denna sjukdom är vanligare hos kvinnor. De vanligaste symtomen vid rectalcancer är blödning , därnäst kommer smärtor och defekationsrubbningar. En del patienter upplever ett hinder i samband med tarmtömningen. Blödningen är oftast måttlig, men kan vid enstaka tillfällen vara massiv. Etiologin till massiv rektal blödning är annars vanligen hemorrhojder eller angiodysplasier från cekum alternativt kolondivertikelblödning.

Blödning vid cancer recti är vanligen röd till ljusröd. Den är av samma typ som ses vid hemorrhojder och analfissur, d v s noteras i samband med defekation. När en patient söker för anal blödning är det av yttersta vikt att patienten blir undersökt för att utesluta cancer recti.

Standardiserade vårdförlopp har tagits fram för att förkorta väntetider under utredning och behandlingsstart. Palpationen är viktig därför att det kan vara svårt att identifiera en liten cancer recti vid rektoskopi. I vissa fall känns tumören bättre än den syns.

Detta gäller i de fall tumören sitter omedelbart ovanför analringen. Vid palpation av en cancer recti känns ofta en fast resistens som kan vara grynig på ytan och som i varierande grad kan vara fixerad mot underlaget.

Tidigt upptäckta rektalcancrar är fritt förskjutbara och sent upptäckta är fixerade. Det finns inget prediktionsställe, utan cancern kan sitta inom hela circumferensen.

Palpationen sker bäst med patienten liggande i vänster sidoläge och med uppdragna knän. Vid palpationen av kvinnor är det viktigt att skilja det normala palpationsfynd som portio kan ge hos patienter med anteflekterad uterus.

Hos dessa kvinnor känns portio oftast som en fast resistens rakt framåt men belägen utanför tarmväggen. Rektoskopi skall utföras sedan palpationen genomförts.

Om man hittar en tumör, är denna oftast välavgränsad med vallartade upplyftade kanter och ett relativt lättblödande gråvitt centrum. Vissa tumörer kan även vara blomkålsliknande. De har då utgått från villösa eller tubulovillösa adenom. Dokumentera läget genom att ange avstånd från anus till tumörens nedre och övre begränsning, ange också om tumören är belägen ventralt, lateralt eller dorsalt.

När tumören har diagnostiserats skall alltid provexcision göras. Provexcisioner leder sällan till blödning och kan utföras vid ambulant undersökning. Vid djup biopsi i övre delen av rektum finns risk för perforation till fri bukhåla, dock knappast om biopsin görs i en exofytisk tumör. Rektoskopet bör föras upp så högt det går eftersom förekomst av fler än en tumör inte är ovanlig.

Rektoskopin skall avslutas med en proktoskopi för att säkerställa att det inte finns några patologiska förändringar i analkanalen. Efter en undersökning där man funnit en misstänkt tumör, måste patienten upplysas om att det finns en förändring som möjligen kan vara en tumör, vilken kan kräva operation. Självklart leder detta till betydande oro för patientens del, men det är ändå viktigt att patienten förebereds innan remiss skrivs till kirurgklinik.

Patienten bör samtidigt upplysas om att kirurgisk behandling ofta leder till bot, speciellt om patienten har kommit tidigt till undersökning. Vid diagnos av rektalcancer ska hela kolon undersökas med koloskopi alterantivt CT kolon för att utesluta synkron tumör.

Magnetresonanstomografi av rektum görs för att preoperativt stadieindela tumören vilket ger en grund för val av preoperativ strål- och cellgiftsbehandling och för att påvisa överväxt på närliggande organ urinblåsa, uterus, vagina, prostata m fl vilket i sin tur ger möjlighet till optimering av kirurgin.

Datortomografi buk och thorax ger information om förekomst av synkrona fjärrmetastaser vilket i sin tur visar om patienten behöver leverresektion, peritoneal resektion eller lungkirurgi. Rektal ultraljudsundersökning genomförs ibland för att fastställa tumörens omfattning och djup före en operation och används särskilt för att avgöra om lokal excision är lämplig.

Undersökning görs med en probe som förs in genom analöppningen. Undersökningen är smärtfri, men kan upplevas som obehaglig. Den kurativa behandlingen innefattar i allmänhet operation, men nya studier visar att komplett remission ibland kan uppnås med kombinerad strål- och cytostatikabehandling. Vid vissa tillfällen kan operation kombineras med preoperativ strålbehandling och cytostatika.

Operationen avser att avlägsna tumörer och omkringliggande vävnad inkluderande lymfkörtlar. Prognosen vid operation är beroende dels på omfattningen av det operativa ingreppet men även på hur pass avancerad tumörsjukdomen är. I kolon liksom i rektum delas tumörerna in enligt TNM-klassifiering:.

Ett annat viktigt fynd är om tumören når mesorektalfascian. Beroende på tumörens lokalisation finns två typer av ingrepp. Om tumören sitter nära analkanalen tvingas man göra en rektumamputation där man tar med analmuskulaturen, analkanalen och analöppningen med angränsande hud, liksom rektum och tumören. Detta leder till att patienten måste ha en kolostomi. På de flesta större sjukhus finns tillgång till stomiterapeut som kan ge praktiska råd avseende förband, förbandsläggning och hudskyddsmedel.

En del av patienterna med kolostomi kan genom att regelbundet ta lavemang i kolostomin bli praktiskt taget kontinenta. Dessa patienter behöver då inte ha något annat förband än en liten kompress fästad över stomin. Hos kvinnor kan rektumamputationen leda till att bakre fornix vaginae dras bakåt och i den hålighet som bildas kan lätt infektion uppstå med besvär i form av avslag som är starkt illaluktande.

Det sistnämnda kräver regelbundna sköljningar för att man skall komma till rätta med infektionen. Hos de patienter vars tumör är lokaliserad 8 cm eller mer från analöppningen kan oftast en resektion göras med bibehållande av analkanalen och analöppningen. Olika staplingtekniker med suturpistol har förbättrat möjligheterna till låga främre resektioner. För patienternas del innebär detta att de slipper kolostomi.

Den låga anastomosen går att efterkontrollera med regelbundna rektoskopier för att utesluta tumörrecidiv. Vid misstankar på recidiv i anastomosen eller kringliggande vävnad måste ovillkorligen provexcision göras från förändringen liksom att patienten om provet är positivt skall remitteras till kirurgklinik för förnyad operation, denna gång med rektumamputation. Under senare år har dessa operationer utfört med laparoskopisk- eller robotteknik vilken innebär mindre postoperativa besvär för patienten och oftast noggrannare operativ dissektion.

Patienter som opererats för malignitet i rektum skall efterundersökas med regelbundna kontroller innefattande rektoskopi i de fall resektion har gjorts och kolonröntgen vid minsta förändring av avföringsvanorna. Dessa kontroller bör göras 3 månader, 6 månader och därefter varje år intill dess att patienten varit recidivfri i fem år. Uppföljning i de fall som fått komplett remission med enbart onkologisk behandling är ännu mer intensiv och centraliserad till ett mindre antal enheter.

För att kartlägga om levermetastaser finns, rekommenderas i första hand datortomografi. Denna undersökning kan göras i öppen vård och om det finns levermetastaser bör patienten remitteras till de kirurgkliniker som utför leverresektion.

Andra typer av fjärrmetastasering som kan opereras är lung- och peritoneal metastasering. Peritoneal carcinos kan opereras i kombination med intraoperativ hyperterm cytostatikabehandling HIPEC. Skivepitelcancer i analöppningen och analkanalen debuterar vanligen med blödning på samma sätt som cancer recti, men till skillnad från denna kan även smärtor förekomma.

En del tidiga analcancrar liknar analfissurer och ger samma symtom. Smärtan är dov, molande och uppträder i samband med defekation. Droppande blödning förekommer. Analcancer kan också uppstå i kondylom.

Om patienten kommer sent till undersökning händer det att tumören kan vara cm i diameter och omfatta en del av glutéerna invid analöppningen. Analinspektion och rektalpalpation är självklara metoder för att fastställa om patienten har cancer. Palpationen avslöjar en hård, fast tumör som i de fall där den debuterar som en analfissur är omgiven av hårda, vallartade kanter. Tumören kan även vara flack och relativt utbredd.

Vissa sällsynta former av skivepitelcancer Paget´s disease liknar sklerodermi och får analhuden att anta ett kraftigt rodnat flikigt utseende och med mycket fast konsistens.

Undersökningen skall i alla fall fortsätta med såväl rekto- som proktoskopi. Palpation i ljumskarna är viktig då lymfkörteldränaget sker upp till de inguinala lymfkörtlarna. När diagnosen är fastställd eller när den misstänks skall patienten remitteras till kirurgklinik där fortsatt utredning görs för att kartläggna tumörens utbredning och penetrationsdjup.

Skivepitelcancer är känsligare för strål- och cytostatikakänslig varför komplett remission är vanligare vid anal- än rektalcancer. I samtliga fall ges en primär strålbehandling och i många fall smälter tumören helt bort under den behandlingen. Även avancerade och nära decimeterstora tumörer kan fås att smälta samman helt.

Strålbehandlingen omfattar oftast även lymfstationerna i ljumskarna och utmed aorta. I de fall där tumören trots strål- och cystostatikaterapi inte smält helt, alternativt att den recidiverar efter kort tid görs rektumamputation.

Ingreppet har samma karaktär som vid lågt sittande rektalcancer och leder till kolostomi. Patienter som behandlats för cancer ani skall följas upp på samma sätt som de som behandlats för cancer recti. Det finns skäl att centralisera uppföljningen av cancer ani patienterna då denna tumörform är sällsynt.

Patienter som genomgår operation av rektal- eller analcancer har ofta postoperativa problem med tarm- eller stomifunktion, och ibland dessutom problem som beror på nervskador till bäckenorganen. Det är därför viktigt att patienten har regelbunden kontakt med sakkunnig personal och regionala cancercentrum har helt nyligen tagit fram vägledning för utredning och behandling av symtom efter behandling av bäckencancer.

Det postoperativa förloppet efter dessa ingrepp är långdraget och patienterna är i allmänhet trötta. Det är viktigt att upplysa patienterna om detta och att konvalescenstiden ofta uppgår till 6 månader till ett år. Många av patienterna behöver psykologiskt stöd och kan dessutom ha stor hjälp av att tillhöra en patientförening som brukar kunna hjälpa såväl pre- som postoperativt för att förbereda respektive stödja patienterna inför och efter operationen.

Bland de sällsynta tumörformerna är sannolikt malignt melanom den vanligaste.

6 Comment

  • RFSU Profil 10 st Analöppningen har två ringmuskler , en yttre och en inre, som tillsammans ser till att avföringen hålls tillbaka till dess att det är lämpligt att tömma tarmen. Du kan också prova att spänna anus, slappna av, och göra det flera gånger. Start Sextips. Dessvärre brukar lösningen lämna fläckar på underkläderna. Bland de sällsynta tumörformerna är sannolikt malignt melanom den vanligaste. Låt din partner massera den med ett finger eller en sexleksak.
  • Prenumerera på våra nyhetsbrev. Behandling   Den kurativa behandlingen innefattar i allmänhet operation, men nya studier visar att komplett remission ibland kan uppnås med kombinerad strål- och cytostatikabehandling. Vissa tumörer kan även vara blomkålsliknande. Är du rätt förberedd så är analsex nästan alltid otroligt skönt. Visningar Läs Redigera Redigera wikitext Visa historik. Tänk på hur nära ni är varann, och hur mycket ni vågar ge av varann. Patienter som genomgår operation av rektal- eller analcancer har ofta postoperativa problem med tarm- eller stomifunktion, och ibland dessutom problem som beror på nervskador till bäckenorganen.
  • Skulle det komma lite lite brunt på penisen så är det faktiskt helt naturligt och inte en katastrof. Många veneriska sjukdomar kan också angripa anusregionen. Men även själva penetrationen kan göras på massor av olika sätt. Svampinfektion, vanligen candidainfektioner, kan tillstöta i den fuktiga analhuden. Eller den mjuka hudliknande känslan av en plugg i lyxig silikon? Referenser Vårdprogram för analcaner.
  • Stäng Produkten har lagts till i varukorg. Rimba Anal beads 19 Easytoys Booty Rocket Analöppningen eller anus latin : cirkel , ring är ändtarmens öppning varigenom avföring lämnar kroppen. När diagnosen är fastställd eller när den misstänks skall patienten remitteras till kirurgklinik där fortsatt utredning görs för att kartläggna tumörens utbredning och penetrationsdjup.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google