Amateur

Naken stuga skötare

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

brud naken fitta
skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

skötare naken stuga

Fråga om det förelegat saklig grund för uppsägning av en skötare inom psykiatrisk vård. Skötaren hade dömts för bl. Enligt arbetsgivaren hade han också på andra sätt gett uttryck för ett förhållningssätt gentemot kvinnor, som gjorde honom olämplig för arbete inom vården. Även fråga om arbetsgivaren haft rätt att som grund för uppsägningen åberopa andra omständigheter än de som angetts i det skriftliga uppsägningsbeskedet.

Mellan Landstinget Halland landstinget och Svenska Kommunalarbetareförbundet förbundet gäller kollektivavtal. Förbundets medlem P. Den 2 december meddelade Halmstads tingsrätt en brottmålsdom, genom vilken P. Påföljden bestämdes till åttio dagsböter. Domen överklagades till hovrätten, som beslutade att inte bevilja prövningstillstånd. Detta beslut överklagades utan framgång till Högsta domstolen. Tingsrättens dom har alltså vunnit laga kraft. AD:s anm.

Redan i samband med att polisutredning inleddes i januari avstängdes P. Den 23 maj blev han uppsagd på grund av personliga skäl.

I det skriftliga uppsägningsbeskedet angavs följande som grund för uppsägningen. Många av våra kvinnliga patienter har dessutom blivit utsatta för sexuellt färgade brott. Vi anser att vid ett arbete som detta, måste de anställda hålla de etiska gränserna och vi måste kunna lita på att de gör det.

Detta förtroende finns inte längre för P. Landstinget har bestritt yrkandena. Beträffande det allmänna skadeståndet har landstinget förklarat sig inte kunna vitsorda beloppet som skäligt.

Landstinget har dock vitsordat ränteyrkandet som skäligt i och för sig. Dessförinnan arbetade han som snickare. Avdelningen tar emot akut psykiskt sjuka patienter. Det är inte ovanligt med våldsamma patienter och det förekommer att patienter under en psykos sliter av sig sina kläder. Det mesta av arbetet med patienterna på PIBA bedrivs, på grund av säkerhetsskäl, av två skötare tillsammans. På PIBA arbetar två arbetslag mellan vilka det periodvis har rått vissa motsättningar. Den 23 maj sades P.

Grunden för uppsägningen angavs vara Halmstads tingsrätts dom den 2 december genom vilken P. Det är endast denna dom som har diskuterats vid de förhandlingar mellan parterna som föregått rättegången i Arbetsdomstolen. Först vid den muntliga förberedelsen i Arbetsdomstolen anförde landstinget andra omständigheter, med innebörden att P. Landstingets agerande kan inte anses vara något annat än en smutskastning av P.

T:s person. I första hand görs gällande att landstinget inte har haft saklig grund för uppsägning av P. Brottmålsdomen är således felaktig och för detta talar följande omständigheter. Rådmannen T. Det är anmärkningsvärt att trots detta varken hovrätten eller Högsta domstolen beviljade målet prövningstillstånd. Vad gäller ofredandet anförde rådmannen att målsäganden J.

Vidare framgick det enligt rådmannen av den åberopade skriftliga bevisningen, en LVU-utredning, att J. LVU-utredningens slutsatser om J. Rådmannens skiljaktiga mening föranledde P. Med domen och därtill hörande handlingar som utgångspunkt har denne avgett ett yttrande i vilket han konstaterar att det finns en personlighetsstörning, paranoid personlighetsstörning, som ligger nära den narcissistiska personlighetsstörning som J.

Enligt L. S:s slutsats är att det är ytterst vanskligt att döma P. Yttrandet är sålunda baserat på slutsatser om vad som är vanligt hos personer med de personlighetsstörningar som J. Tingsrättens majoritet har inte beaktat de personlighetsstörningar som J. Vad gäller det sexuella ofredandet godtar P. Det händelseförlopp som tingsrätten funnit utrett är inte av den beskaffenheten att det utgör sexuellt ofredande.

Det Helen S i förhöret med henne vid tingsrätten uppgett att P. För det fall Arbetsdomstolen skulle finna att P. Gärningarna begicks utanför arbetet och har ingen anknytning till detta. Vidare har P. Även om P. T:s beteende skulle kunna utgöra saklig grund för uppsägning borde landstinget i vart fall som första åtgärd ha reagerat och varnat P.

Landstinget valde i stället att som första och enda åtgärd säga upp P. I samband med varselöverläggningen den 22 maj tog förbundet upp frågan om omplacering av P. Landstinget presenterade då ett antal meddelanden per e-post som personalchefen D. Åtgärden är att bedöma som otillräcklig som omplaceringsutredning.

Ingen representant för landstinget talade med P. I e-postmeddelandet angavs över huvud taget inte att P. Av meddelandets utformning kunde i stället den slutsatsen dras att det var en problematisk person som landstinget ville omplacera.

Landstinget har inte heller kommunicerat med de fackliga ombuden i frågan. Under den aktuella tidsperioden anställde landstinget ett stort antal personer för arbeten både med och utan patientkontakt.

Flera av anställningarna gällde undersköterskor. Det har således funnits en mängd arbetsuppgifter som P. Vid varselöverläggningen fick den fackliga ombudsmannen uppmärksamma landstinget på de lediga tjänster som tillkommit efter det att D.

Landstingets representanter kontrollerade då landstingets intranät, den s. På Linan registreras dock endast arbeten för högre tjänstemän, varför denna kontroll var otillräcklig.

Landstinget har i det skriftliga uppsägningsbeskedet hänvisat till att P. Det är endast denna brottmålsdom som varit aktuell vid tvisteförhandlingarna mellan parterna. Landstinget har först sedan talan väckts i målet påstått att P. Dessa nya omständigheter som landstinget har anfört till stöd för sin talan har framställts för sent och är endast avsedda att smutskasta P.

Gärningarna är i vart fall inte av den arten att de utgör saklig grund för uppsägning. För detta talar också att det är fråga om händelser utanför arbetet. Händelserna saknar också anknytning till arbetet. Dessutom har P. Landstinget har heller inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet. Omplaceringsutredningen, om en sådan kan anses ha vidtagits, är otillräcklig. Som grund för uppsägningen angav landstinget, i uppsägningshandlingen daterad den 20 juni och upprättad av förvaltningschefen K.

Landstingets verksamhet innefattar arbete med hjälpsökande människor som är känsliga för det mottagande de får och många kvinnliga patienter har utsatts för sexuellt färgade brott.

De anställda måste således hålla sig inom de etiska gränser som finns och ledningen måste kunna lita på att de anställda gör det. Det finns inte längre något förtroende för P. Även om endast det sexuella ofredandet angetts som grund för uppsägningen i den skriftliga underrättelsen är det är i själva verket hela domen, jämte P. T:s förhållningssätt gentemot kvinnor, som ligger till grund för uppsägningen. Flera exempel på detta förhållningssätt har landstinget först efter uppsägningen fått vetskap om.

Vad gäller ofredandet har tingsrättens majoritet gjort en riktig bedömning av J. Den i brottmålet åberopade LVU- utredningen avseende hennes sinnesbeskaffenhet har inte utförts av personer med psykiatrisk utbildning, varför den bild av J. Vidare framstår det av förbundet nu åberopade yttrandet av L.

Landstinget har i anledning av yttrandet kontaktat professorn och överläkaren A. S:s yttrande närmast får betraktas som en partsinlaga, där denne från en juridisk lekmannaposition ifrågasätter bevisningen i en dom som vunnit laga kraft. Enligt A. Vad gäller det sexuella ofredandet är det självklart att brottet skall rubriceras på detta sätt då målsäganden var en då endast femtonårig flicka som, tillsammans med sin fyraåriga lillasyster, har kontaktats av en betydligt äldre man som uppgett att han ville "knulla" med femtonåringen.

Förbundet har inte före överklagandet till Arbetsdomstolen haft någon invändning mot åklagarens gärningsbeskrivningar. För övrigt saknar det betydelse i detta mål hur gärningen rubriceras.

Det kan tilläggas att vid tingsrätten hördes på åklagarens begäran en flicka som heter E. Förhöret med henne visar att det finns ett mönster som är karaktäristiskt för P. Vid det tillfälle E. Efter det att hon avbrutit samtalet, då hon fann det obehagligt, och gått hem, observerade hon att den vita bilen stod på gatan nedanför hennes lägenhet.

Mannen har av E. Allt detta styrker att det var P.

4 Comment

  • Ingen representant för landstinget talade med P. Det måste i detta sammanhang också beaktas att den händelse som direkt föranledde uppsägningen, nämligen brottmålsdomen, meddelades av tingsrätten vid en tidpunkt, den 2 december , då P. Landstinget har dock vitsordat ränteyrkandet som skäligt i och för sig. Kvinnan har varit granne till P. Hans kolleger — en kurator, en sjukskötare och några mentalvårdare — visar också upp sig med hagelgevär och studsare.

Leave a Comment

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google